Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny w Stowarzyszeniu PKN UNICEF - klauzula informacyjna RODO

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kleczewskiej 38/40, 01-826 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202, KRS: 0000107957 („Administrator” lub „Stowarzyszenie PKN UNICEF”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Kleczewska 38/40, 01-826 Warszawa.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych: wizerunek osoby przebywającej w obrębie monitoringu wizyjnego.

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w momencie wejścia do obszaru monitorowanego. Monitoringiem wizyjnym objęty jest obszar na zewnątrz i wewnątrz budynku biura Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF. Monitoring obejmuje również obszar wokół budynku biura: schody, chodnik, ulica, wjazd do garażu i teren do niego przynależący. Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych z klauzulą informacyjną wynikającą z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku (a także postawy, zachowania) zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane są w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f), RODO ; tj.: zapewnienie bezpieczeństwa osób/ochrony mienia/zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić UNICEF na szkodę, monitorowania pomieszczeń przed nieautoryzowanym dostępem.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych, podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz umów, takich jak organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system, mogą być także udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, prawne, doradcze oraz organizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły i nie będą profilowane.

Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przechowywane przez okres 21 dni, a następnie automatycznie kasowane. W przypadku wystąpienia incydentu i konieczności wykorzystania nagrania będą przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań prowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych, 
  • żądania sprostowania danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
  • uzyskania kopii swoich danych,
  • przeniesienia danych osobowych,
  • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, 
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. 

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przebywania na terenie placów i obiektów Administratora danych, objętych monitoringiem wizyjnym.

Zabezpieczenie danych z monitoringu 

Strona zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania, może zwrócić się pisemnie do Administratora Danych osobowych: Stowarzyszenia Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (01-826 Warszawa), przy ulicy Kleczewskiej 38/40, z prośbą o ich zabezpieczenie. Wniosek należy złożyć w terminie do 10 dni, licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, oraz przybliżony czas zdarzenia, ponieważ mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu. Wniosek powinien zawierać podstawę prawną udostępnienia i cel wykorzystania.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

Zobacz również

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

UNICEF szczepi przeciwko malarii w Kamerunie

Po programie pilotażowym w trzech afrykańskich krajach, ponad 330 tys. dawek zatwierdzonej przez WHO szczepionki dotarło do Kamerunu. 

Więcej
Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Każde dziecko powinno znać swoje prawa

Wraz z Teatrem Muzycznym ROMA przygotowaliśmy dwa filmy edukacyjne dla najmłodszych, ale także dla dorosłych, ponieważ to właśnie my - dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby prawa dziecka były przestrzegane, a dzieci były ich świadome.

Więcej
Prawa dziecka – czym są i jak je rozumieć?

Prawa dziecka – czym są i jak je rozumieć?

Czy wiesz, czym są prawa dziecka? Dlaczego dzieci mają „inne” prawa niż dorośli? Po co dzieciom w ogóle prawa? Kierujemy ten tekst do Ciebie, bo chcemy, aby każda młoda osoba znała swoje prawa. Dowiedz się, dlaczego prawa dziecka są tak ważne.

Więcej