Regulamin Klubu Szkół UNICEF

§ 1 Cele i założenia Klubu Szkół UNICEF

 1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin) określa warunki uczestnictwa w „Klubie Szkół UNICEF” .
 2. Organizatorem i realizatorem Klubu Szkół UNICEF jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie (dalej „UNICEF Polska”)
 3. Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.
 4. UNICEF nie pobiera żadnych opłat za przynależność do Klubu.
 5. Celem Klubu Szkół UNICEF jest:
  1. Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
  2. Kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata,  Uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca,
  3. Propagowanie idei tolerancji
  4. Promowanie idei pomocy humanitarnej,
  5. Edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,
  6. Partycypacja młodych osób,
  7. Kształtowanie postawy pro-pomocowej,
  8. Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF
 6. Szczegółowe informacje na temat Klubu Szkół UNICEF dostępne są na stronie internetowej pod adresem https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/klub-szkol-unicef.

§ 2 Zasady uczestnictwa w Klubie Szkół UNICEF

 1. Uczestnictwo w Klubie Szkół UNICEF ma charakter dobrowolny.
 2. Do Klubu Szkół UNICEF mogą przystąpić placówki zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, tj. szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe (licealne, techniczne)
 3. Zgłoszenie Placówki edukacyjnej/szkoły do udziału w Klubie Szkół UNICEF następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza przystąpienia do Klubu Szkół UNICEF, który zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem https://www.unicef.pl/nmkonto/rejestracja-klub w sekcji Klub Szkół UNICEF, akceptację Regulaminu Klubu Szkół UNICEF oraz akceptację Regulaminu serwisu www.unicef.pl.
 4. Placówkę edukacyjną/ szkołę do uczestnictwa zgłasza osoba upoważniona do jej reprezentowania ( dalej „Koordynator”).
 5. Wyznaczony Koordynator zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z UNICEF, w tym celu musi założyć konto (dalej „Moje konto”), w serwisie www.unicef.pl
 6. Zmiany dotyczące reprezentacji (zmiany Koordynatora) możliwe są wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu w wiadomości mailowej, na adres e-mail klub@unicef.pl. Każdy Koordynator posiada swoje indywidualne konto („moje konto”), w serwisie www.unicef.pl dlatego nowy Koordynator zakłada nowe „Moje konto”.
 7. Do Klubu można zarejestrować się w dowolnym momencie roku szkolnego.
 8. Każdej placówce edukacyjnej/szkole przysługuje prawo dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie Szkół UNICEF w dowolnym momencie.

§ 3 Zasady informowania o uczestnictwie w Klubie Szkół UNICEF

 1. Placówka edukacyjna/ szkoła będąca członkiem Klubu Szkół UNICEF ma prawo używania logo Programu Klub Szkół UNICEF, którego wzór znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Klub-Szkol-UNICEF, w celu informowania o swoim udziale, w Programie poprzez umieszczenie logo Programu na stronach internetowych Placówki edukacyjnej/szkoły oraz w materiałach promocyjnych, o ile według oceny UNICEF Polska nie pełnią one roli materiałów marketingowo-sprzedażowych.
 2. Logo Programu Klub Szkół UNICEF podlega ochronie prawnej i nie może być w jakikolwiek sposób modyfikowane.
 3. Informacja o Placówce edukacyjnej/szkole jako uczestniku Programu dostępna będzie na stronie internetowej pod adresem https://www.unicef.pl/Wspolpraca-ze-szkolami/Szkoly-im.-UNICEF.

§ 4 Proces rejestracji do Klubu Szkół UNICEF

 1. Wyznaczony przez placówkę edukacyjną Koordynator, na stronie www.unicef.pl rejestruje się (zakłada „Moje konto”).
 2. Koordynator, który posiada już konto chcąc przyłączyć Placówkę/Szkołę do Klubu Szkół UNICEF musi się zalogować na swoje konto i wejść na stronę Klubu Szkół UNICEF w zakładce „współpraca ze szkołami” i ją zarejestrować ,
 3. W przypadku gdy Koordynator nie ma konta, może je założyć podczas wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Klubu Szkół na stronie www.unicef.pl/nmkonto/rejestracja-klub.
 4. W sytuacji, gdy Koordynator zgłasza do Klubu Szkół UNICEF placówkę, która już widnieje na liście szkół współpracujących z UNICEF (brała udział w akcjach edukacyjnych UNICEF i jest zarejestrowana w bazie UNICEF, ale nie jest Członkiem Klubu Szkół UNICEF), rejestracja powinna rozpocząć się od zalogowania Koordynatora na swoje konto na stronie www.unicef.pl, a wypełnianie formularza rejestracji do Klubu należy rozpocząć od wprowadzenia numeru NIP placówki, w oknie formularza. System rozpozna automatycznie Placówkę i uzupełni samodzielnie resztę danych w formularzu.

§ 5 Zobowiązania Członków Klubu Szkół UNICEF

 1. Stworzenie w Placówce/szkole kącika UNICEF - gazetki ściennej, w której zamieszczane będą materiały tzw. NOWOŚCI UNICEF i inne materiały udostępniane przez UNICEF zgodnie z par. 7 pkt. 2,
 2. Comiesięczne aktualizowanie kącika UNICEF,
 3. Przekazanie podopiecznym wiedzy na tematy zaprezentowane w materiałach merytorycznych, dostępnych w zakładce Strefa Klubowicza w „Materiałach do pobrania”
 4. Przeprowadzenie działań określonych w harmonogramie prac Klubu Szkół UNICEF na dany rok szkolny,
 5. Udział w co najmniej jednej akcji edukacyjnej skierowanej do szkół w danym roku szkolnym. (Informacje o planowanych akcjach będą przesyłane szkołom na początku każdego semestru. Rejestracja do akcji szkolnych odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej: https://unicef.pl/wspolpraca/wspolpraca-z-placowkami-edukacyjnymi/akcje-edukacyjne. Udział w każdej akcji wymaga osobnej rejestracji. Samo uczestnictwo w Klubie Szkół UNICEF nie jest jednoznaczne z udziałem w akcjach edukacyjnych),
 6. Złożenie raportu z przeprowadzonych działań w ramach Klubu Szkół UNICEF. Raport składany jest na zakończenie roku szkolnego przez Koordynatora, po zalogowaniu na swoje konto w zakładce NAUCZYCIEL – Moje szkoły,
 7. Samodzielne uzupełnienie i wydruk Dyplomu za zaangażowanie w działania Klubu Szkół UNICEF, który jest dostępny w zakładce NAUCZYCIEL – Moje szkoły, po złożeniu raportu,
 8. Aktywne promowanie działań UNICEF w szkole.

§ 6 Darowizny

 1. Członkowie Klubu Szkół UNICEF nie są zobligowani do przekazywania darowizn na rzecz UNICEF,
 2. Członkowie mają prawo do organizowania akcji, których celem jest zbieranie funduszy na działania UNICEF, wyłącznie na terenie szkoły/placówki edukacyjnej w gronie zamkniętym
 3. Przekazanie darowizny odbywa się za pomocą przelewów lub przekazów pocztowych na konto dedykowane wybranej akcji. Aktualne numery kont dostępne są na stronie: www.unicef.pl/Kontakt/Numery-kont-bankowych. Wpłatę darowizn na konto UNICEF może wykonać w imieniu placówki dowolna osoba związana z placówką. Wpłacając darowiznę należy podać w tytule wpłaty dane placówki,
 4. Szkoła/placówka, która zorganizowała zbiórkę otrzyma dyplom z podziękowaniem za przekazanie darowizny. Dyplom zostanie wysłany do szkoły pocztą tradycyjną, po przesłaniu przez Koordynatora potwierdzenia wpłaty/przelewu na adres: klub@unicef.pl.

§ 7 Zobowiązania UNICEF

 1. UNICEF automatycznie, za pomocą wiadomości mailowej, potwierdza rejestrację placówki do Klubu Szkół UNICEF,
 2. Zamieszcza i aktualizuje na bieżąco materiały on-line w Strefie Klubowicza (dostępne w zakładce Strefa Klubowicza w „Materiałach do pobrania”, wyłącznie po zalogowaniu się na konto Koordynatora),
 3. Raz w miesiącu zamieszcza w serwisie:
  1. NOWOSCI UNICEF – newsletter poświęcony aktualnym działaniom UNICEF w Polsce i za granicą, do wykorzystania na gazetkę szkolną,
  2. Materiał tematyczny – dedykowany danemu tematowi, zgodny z programem pracy Klubu w danym roku szkolnym,
  3. Materiały dodatkowe w postaci prezentacji, filmów oraz tekstów wzbogacających wiedzę uczniów na dany temat.
 4. Przesyła na początku każdego roku szkolnego Program Działań Klubu Szkół UNICEF na dany rok,
 5. Przesyła na podany przy rejestracji adres e-mail informacje, o różnych akcjach i inicjatywach organizowanych w danym roku szkolnym przez UNICEF,
 6. Umożliwia pobranie dyplomu do wydrukowania potwierdzającego zaangażowanie placówki w danym roku szkolnym (funkcja dostępna dopiero po złożeniu przez Koordynatora Raportu z działań, w ramach Klubu Szkół UNICEF, po zakończeniu roku szkolnego),
 7. Udostępnia każdej zgłoszonej szkole możliwość posługiwania się logo Klubu Szkół UNICEF (Logo dostępne jest do pobrania w Materiałach do pobrania w zakładce „Strefa Klubowicza” dostępnej po zalogowaniu się na swoje konto).

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Szkoły, które nie zrealizują działań Klubu Szkół UNICEF i nie prześlą raportu, w danym roku nie otrzymają dyplomów.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Klubu Szkół UNICEF należy kierować na adres Stowarzyszenie UNICEF Polska, ulica Rolna 175 D, 02-729 Warszawa, e-mail: klub@unicef.pl.
 3. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Klubie Szkół UNICEF. Jego publikacja na stronie internetowej pod adresem https://www.unicef.pl/nmkonto/rejestracja-klub/1 zamieszczona w pliku PDF Formularza rejestracyjnego oznacza jego udostępnienie wszystkim zainteresowanym, w tym szkołom.
 4. UNICEF Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w tym warunków udziału w Klubie Szkół UNICEF. Wszelkie zmiany uznaje się za obowiązujące od momentu ich opublikowania na stronie internetowej pod adresem https://www.unicef.pl/nmkonto/rejestracja-klub/1, z tym że nie mogą one naruszać praw nabytych przez placówki edukacyjne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).

Zobacz również

UNICEF Polska - Pracuj z nami

Płatny staż w księgowości

UNICEF Polska oferuje płatny staż w księgowości

Więcej
Świat jest u progu katastrofalnego poziomu niedożywienia u dzieci

Świat jest u progu katastrofalnego poziomu niedożywienia u dzieci

Raport UNICEF.

Więcej
Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży?

Jak rozpoznać objawy stresu u dzieci i młodzieży?

Najczęstsze reakcje dzieci na stres.

Więcej