Od tej pomocy zależy ich życie! Chroń zdrowie psychiczne dzieci!

UNICEF Polska - Chroń zdrowie psychiczne dzieci!

© UNICEF/Isanovic

Podpisz apel!

Pomóż nam zdobyć 80 000 podpisów i zapewnić dzieciom niezbędne wsparcie.

0
Pole wymagane
Pole wymagane
Proszę podać poprawny numer telefonu - 9 cyfr
Podaj prawidłowy adres e-mail
Potwierdzenie jest wymagane.

* pole obowiązkowe

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe?

AKTUALIZACJA: 1 sierpnia 2023 r. UNICEF Polska zaapelował do ugrupowań politycznych, aby kwestie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży stały się jednym z priorytetów w ich programach wyborczych, a postulaty dotyczące tego obszaru zostały wdrożone w kolejnej kadencji sejmowej.

Najważniejsze postulaty UNICEF Polska skierowane do partii politycznych:

 1. Wzmocnienie systemu działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Uwzględnienie w tych działaniach zarówno potrzeb rodziców, przede wszystkim w obszarze budowania świadomości i wiedzy na temat problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jak i uwzględnienie kluczowej roli szkoły oraz konieczności systemowego wsparcia i wyposażenia nauczycieli w odpowiednie narzędzia i kompetencje.
 2. Wspieranie rozwoju środowiskowej opieki zdrowotnej skoncentrowanej na zdrowiu dzieci i młodzieży, współpracującej z rodziną i środowiskiem szkolnym dziecka. Zapewnienie powszechnego dostępu do ośrodków na I poziomie referencyjnym umożliwiających otrzymanie pomocy w jak najkrótszym czasie oraz zagwarantowanie kadry psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży posiadających kwalifikacje niezbędne do prowadzenia dalszej terapii i opieki środowiskowej.
 3. Wzmacnianie systemowych rozwiązań umożliwiających współpracę i wymianę informacji pomiędzy placówkami na wszystkich poziomach referencyjności (I, II, III) jak również innymi podmiotami zaangażowanymi w proces ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 4. Wdrożenie rozwiązań systemowych uwzględniających współpracę międzyresortową na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 5. Dostosowanie liczby oddziałów stacjonarnych oraz dziennych, a w tym łóżek i zasobów kadrowych w szpitalach świadczących usługi w zakresie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej do realnych potrzeb, w tym zapewnienie najmłodszym godnych warunków hospitalizacji (m.in. przeciwdziałanie sytuacjom konieczności hospitalizacji dzieci w miejscach do tego nie przeznaczonych (np. na oddziałach dla dorosłych, korytarzach szpitalnych, a także wsparcie w obszarze dotyczącym infrastruktury w/w oddziałów).
 6. Systematyczne i regularne podnoszenie wiedzy i kompetencji personelu pracującego z dziećmi w zakresie aktualnych wyników badań oraz dostępnych terapii, a także w obszarze standardów sprawowania opieki nad pacjentami.
 7. Wdrożenie stałego systemu monitorowania sytuacji dzieci i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego zarówno pod kątem efektywności wdrażanych rozwiązań, jak i potrzeb dzieci i ich rodzin w zakresie zdrowia psychicznego (systematyczne prowadzenie badań populacyjnych dzieci i młodzieży, wyznaczenie wskaźników monitorujących postępy działań, monitorowanie programów profilaktycznych) i na tej podstawie podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących podejmowanych kierunków działań.
 8. Systematyczne zwiększanie nakładów finansowych na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w tym gwarantujących wdrożenie i adekwatne wsparcie wszystkich powyższych działań.

Chcesz, żeby nasz głos w obronie dzieci był silniejszy? Dołącz do apelu!

Aż 1 na 7 dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W Polsce specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tys. dzieci. Choć można je skutecznie leczyć, większość latami pozostaje niezdiagnozowana i nieleczona. Niestety stan profilaktyki i dostępności specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego jest w Polsce dramatyczny.

Dzieci w Polsce cierpią, czekając na pomoc.

Blisko połowa szkół w Polsce nie zatrudnia na etacie psychologa. Liczba psychiatrów dziecięcych w kraju jest aż o połowę mniejsza, niż wskazują standardy Światowej Organizacji Zdrowia. W niektórych województwach na jednego psychiatrę dziecięcego przypada 1000 pacjentów. Brakuje oddziałów psychiatrii dziecięcej i poradni zdrowia psychicznego. Dzieci i młodzież wymagające natychmiastowej pomocy miesiącami czekają w kolejkach. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci mieszkające z dala od dużych ośrodków miejskich, gdzie pracuje większość specjalistów. Co więcej, tak trudno dostępna opieka w placówkach psychiatrycznych nie zawsze spełnia podstawowe standardy jakości. Brakuje personelu wykwalifikowanego do pracy z dziećmi.

Ich życie zależy od pilnej pomocy!

Zły stan zdrowia psychicznego prowadzi do poważnych konsekwencji. Dostęp do natychmiastowej, profesjonalnej pomocy, to w wielu przypadkach kwestia życia i śmierci. W Polsce z roku na rok wzrasta liczba prób samobójczych wśród dzieci. Samobójstwa są obecnie drugą najczęstszą przyczyną śmierci nastolatków w naszym kraju. 

Działaj z nami TERAZ! Podpisz apel, aby zapewnić dzieciom niezbędną pomoc!

Podpisując apel pomożesz nam wywierać wpływ na instytucje kształtujące politykę w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Apelujemy o pilne, systemowe działania w celu:

 • zapewnienia dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla wszystkich dzieci, młodzieży i rodzin;
 • opracowania standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz stałego podwyższania kompetencji personelu;
 • rozwoju profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach i społecznościach lokalnych.

Apel o pilną poprawę dostępności do usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieci

Szanowni Państwo,

UNICEF Polska apeluje o pilną poprawę dostępności do usług w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ich życie i zdrowie jest zagrożone! 

Zaburzenia zdrowia psychicznego, takie jak m.in. depresja czy zaburzenia lękowe, dotykają co siódmego dziecka na świecie. Połowa zaburzeń psychicznych rozwija się jeszcze przed 14 rokiem życia. Choć można je skutecznie leczyć, większość z nich pozostaje niezdiagnozowana, bez odpowiedniego wsparcia terapeutycznego i medycznego. Dzieci często cierpią latami nie otrzymując specjalistycznej pomocy. Zły stan zdrowia psychicznego w dzieciństwie i okresie dojrzewania uniemożliwia prawidłowy rozwój i funkcjonowanie w dorosłym życiu. W efekcie prowadzi do dramatycznych sytuacji, w tym  do samobójstw, które w Europie są drugą najczęstszą przyczyną śmierci nastolatków.

W zeszłym roku w Polsce, według oficjalnych danych, 843 dzieci próbowało odebrać sobie życie. Jest to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Eksperci szacują, że prób samobójczych, niezgłoszonych na policję, było od 80 do 100 razy więcej. Oznacza to, że każdego miesiąca ponad 7 tysięcy dzieci próbowało popełnić samobójstwo. Dostęp do profesjonalnej pomocy to w wielu przypadkach kwestia życia i śmierci.  Niestety stan profilaktyki i dostępności specjalistycznych usług w zakresie zdrowia psychicznego jest w Polsce dramatyczny. Zaledwie połowa szkół zatrudnia psychologa. Problemy psychologiczne dzieci często pozostają niezauważane. Nawet gdy potrzeba profesjonalnej pomocy zostaje dostrzeżona, wiele dzieci jej nie otrzymuje. W Polsce pracuje tylko 478 psychiatrów dziecięcych, co oznacza, że w niektórych województwach na jednego lekarza  przypada prawie 1000 pacjentów.  Na wizytę u psychiatry dziecięcego czeka się nawet kilka miesięcy, a większość dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy. Ponadto opieka świadczona w placówkach psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży nie zawsze spełnia podstawowe standardy jakości.

Zły stan opieki psychologicznej i psychiatrycznej dzieci i młodzieży jest efektem wieloletniego niedoinwestowania oraz braku systemowych działań w zakresie profilaktyki i opieki nad dziećmi i młodzieżą dotkniętymi zaburzeniami zdrowia psychicznego. Pandemia COVID-19 jeszcze wyraźniej uwidoczniła poważne luki w opiece psychologicznej i psychiatrycznej najmłodszych. Izolacja, brak bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami i nauczycielami, strach i wyobcowanie miały ogromny wpływ na pogorszenie się kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży i ich dobrostanu psychicznego. 

UNICEF od początku swojego istnienia niesie pomoc dzieciom poszkodowanym w kryzysach humanitarnych na całym świecie. Wiemy jak ogromne znaczenie dla poprawy sytuacji dzieci doświadczonych traumatycznymi wydarzeniami ma pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Od dostępności i standardów usług w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychologicznego zależy życie i kondycja zdrowotna najmłodszych. 

Apelujemy o pilne, systemowe działania w celu:

 • zapewnienia dostępu do opieki psychologicznej i psychiatrycznej dla wszystkich dzieci, młodzieży i ich rodzin;
 • rozwoju profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach i społecznościach lokalnych; 
 • opracowania standardów opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży oraz stałego podnoszenia kompetencji personelu pracującego z dziećmi. 

W imieniu własnym oraz wszystkich Sygnatariuszy tego apelu wyrażam nadzieję, że nasz solidarny głos w obronie najmłodszych znacząco przyczyni się do zapewnienia wszystkim dzieciom dostępu do niezbędnej pomocy.

Z poważaniem

Marek Krupiński

Marek Krupiński
Dyrektor Generalny UNICEF Polska

UNICEF niesie ratującą życie pomoc dzieciom poszkodowanym w kryzysach humanitarnych na całym świecie. Widzimy jak ogromne znaczenie ma pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Oferujemy wsparcie psychologiczne dzieciom doświadczonym przez wojnę, przemoc, skrajne ubóstwo i klęski żywiołowe. W 2020 roku poprzez szereg interwencji objęliśmy wsparciem psychologicznym 47,2 mln dzieci i ich opiekunów, m.in. z Syrii, Jemenu czy Haiti.

Jeśli chcesz pomóc nam zapewnić środki niezbędne do ratowania dzieci, kliknij TUTAJ.

Zobacz również

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Czego potrzebują dzieci po 2 latach wojny w Ukrainie?

Ukraińskie dzieci cierpią z powodu konfliktu zbrojnego, który trwa już 2 lata. Najmłodsi ze wschodniej części kraju (okolice Doniecka i Ługańska) żyją w ciągłym strachu od 2014 r. 

Więcej
Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Strach, samotność i zimno. Historie dzieci ze Strefy Gazy

Ciągłe poczucie zagrożenia, brak dostępu do wody, jedzenia i opieki medycznej, przerwana edukacja - tak wygląda codzienność dzieci ze Strefy Gazy.

Więcej
Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

Minął rok od trzęsień ziemi w Turcji i Syrii

6 lutego 2023 r. dwa niszczycielskie trzęsienia ziemi i liczne wstrząsy wtórne nawiedziły południowo-wschodnią Turcję i Syrię. Byliśmy i jesteśmy na miejscu w obu krajach, aby nieść pomoc humanitarną poszkodowanym dzieciom i ich rodzinom.

Więcej