Klauzula informacyjna Petycje i Apele

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”). Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202 („Administrator”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • złożenia apelu/inicjatywy/listu otwartego na podstawie udzielonej zgody (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • reprezentowania Pani/Pana przez Administratora w stosunku do podmiotu do którego składana jest petycja (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym udostępniania danych podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego m.in organom podatkowym oraz Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • przesyłania Pani/Panu, za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej (listownie) newslettera, służącego promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz przesyłania ww. informacji w oparciu wyrażoną przez Panią/Pana dobrowolną zgody na prowadzenia takich działań także mailem lub telefonicznie w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) lub prowadzenia marketingu bezpośredniego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.),
 • prowadzenia analiz i statystyk, raportowanie wewnętrzne, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • archiwalnych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 

 • podmiotom do których kierowane są petycje/apele/inicjatywy/listy otwarte,
 • podmiotom współpracującym z nami – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,
 • podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 • przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określny czas (np. do czasu realizacji postulatu wynikającego z petycji),
 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody do czasu odwołania zgody,
 • w celach marketingowych na podstawie udzielonej zgody, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu aż zgłosi Pani/Pan swój sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że uległy one dezaktualizacji,
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu aż zgłosi Pani/Pana swój sprzeciw.

Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści Pani/Pana danych oraz ich sprostowania, 
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, 
 • uzyskania kopii Pani/Pana danych, 
 • przeniesienia danych osobowych
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych, 
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej. 

Profilowanie

Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o obowiązku podania danych i skutkach ich niepodania

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości złożenia petycji/apelu/inicjatywy/listu otwartego.

Zobacz również

eService wspiera działania UNICEF Polska

eService wspiera działania UNICEF Polska kupując „Szkołę w pudełku”

Dzięki temu wielu najmłodszych będzie mogło kontynuować naukę nawet w obliczu kryzysu humanitarnego.

Więcej
Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Foxy pomaga z UNICEF w walce z koronawirusem

Już po raz kolejny Foxy wspiera UNICEF w pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom.

Więcej
Firma PAGEN została Przyjacielem UNICEF!

Firma PAGEN została Przyjacielem UNICEF!

Razem z UNICEF będzie wspierać najmłodszych z najuboższych zakątków świata.

Więcej