Regulaminy

21 sierpnia 2023 roku

Regulamin Serwisu Stowarzyszenia PKN UNICEF

1. Definicje

Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

1.1. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania działań statutowych, usług i wizerunku Stowarzyszenia PKN UNICEF,

1.2. Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Stowarzyszenie PKN UNICEF, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się w należących do Stowarzyszenia PKN UNICEF witrynach internetowych WWW, zawartych tam plikach, formularzach, w tym zamówień i subskrypcji, a także w ramach świadczenia innych usług,

1.3. Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług, przy czym Usługi świadczone w ramach Serwisu przeznaczone są dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także niepełnoletnich osób fizycznych lub nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub za zgodą opiekuna ustawowego/prawnego,

1.4. Stowarzyszenie PKN UNICEF lub Administrator – Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202,

1.5. Serwis – to grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują możliwość zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. W serwisie mogą występować obiekty interaktywne, na przykład formularze, aplikacje. Serwisy Stowarzyszenia PKN UNICEF są poświęcone tematyce humanitarnej mającej na celu niesienie pomocy na rzecz dzieci,

1.6. Darczyńca – Użytkownik przekazujący Stowarzyszeniu PKN UNICEF darowizny w postaci wpłat jednorazowych lub cyklicznych lub deklarujący taką chęć poprzez wypełnienie na stronie Serwisu formularza polecenia zapłaty,

1.7. Konto Koordynatora – funkcjonalność pod nazwą „Konto Koordynatora”, znajdująca się w Serwisie i stanowiąca jego element, za pośrednictwem której Użytkownik ma możliwość zarejestrować placówkę do uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej lub zapisania jej do Klubu Szkół UNICEF, zaś po zarejestrowaniu może zarządzać działaniami zgłoszonej przez siebie placówki, w tym składać raport z przeprowadzonych w ramach akcji działań, czy też pobrać materiały do realizacji projektu i dokumenty potwierdzające udział placówki Akcji Edukacyjnej/ Klubie Szkół UNICEF,

1.8. Polityka prywatności – obowiązujące przy korzystaniu z Serwisu zasady polityki prywatności, w szczególności określające zakres oraz sposób przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu, będące spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu, zamieszczone pod adresem: unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne,

1.9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Stowarzyszenie PKN UNICEF Usług drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem witryn internetowych WWW, newsletterów i innych form przekazu wykorzystujących drogę elektroniczną, a należących do Stowarzyszenia PKN UNICEF.

2.2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z witryn internetowych Stowarzyszenia PKN UNICEF oraz przed skorzystaniem z Usług świadczonych przez Stowarzyszenie PKN UNICEF, w szczególności przystępując do programów pomocowych, ankiet, konkursów lub zamawiając newslettery, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie powinien korzystać z Serwisu, nie może on także korzystać z Usług świadczonych przez Stowarzyszenie PKN UNICEF.

2.3. Stowarzyszenie PKN UNICEF prezentuje w Serwisie informacje o globalnej działalności UNICEF – Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci z siedzibą w Nowym Jorku oraz:

 • informacje o bieżących projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie PKN UNICEF,
 • informacje o ofercie produktów opatrzonych logo UNICEF lub logo/logotypami produktowymi Stowarzyszenia PKN UNICEF.

Serwis umożliwia w szczególności:

 • wsparcie działalności Stowarzyszenia PKN UNICEF poprzez dokonanie płatności online,
 • zadeklarowanie chęci regularnego wsparcia działalności Stowarzyszenia PKN UNICEF poprzez polecenie zapłaty lub cykliczne obciążenie karty płatniczej w ramach programu UNICEF365,
 • otrzymywanie regularnych wiadomości od Stowarzyszenia PKN UNICEF poprzez zamówienie newslettera,
 • wyrażanie poparcia dla Apeli i Petycji, których celem jest skuteczniejsza ochrona i zabezpieczanie praw dzieci w Polsce i na świecie.

2.4. Każda osoba korzystająca z Serwisu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem dostępnych w Serwisie adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu wskazanych w zakładce „Kontakt” Serwisu.

2.5. Administrator udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, spełniającego wymogi techniczne wskazane w pkt. 4.1. 

2.6. Dostęp do Serwisu i możliwość zapoznawania się z jego zawartością posiadają wszyscy Użytkownicy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie - z wyjątkiem Usługi Konta Koordynatora w Serwisie – „Konto Koordynatora”, do którego wymagane jest zarejestrowanie się w Serwisie. Założenie Konta Koordynatora w Serwisie jest warunkiem koniecznym do skorzystania z poszczególnych Usług udostępnianych przez Administratora (np. uczestnictwa w Akcjach szkolnych lub zapisania placówki do Klubu Szkół UNICEF), przy czym w takim przypadku informacja o konieczności dokonania rejestracji jest wskazywana w ramach Serwisu przy danej Usłudze.

2.7. Każdy użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w jego treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu, takich jak wirusy, boty, etc. 

2.8. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logotypy, układ, zdjęcia produktów, teksty, grafiki, kody źródłowe, oprogramowanie, bazy danych i inne rozwiązania techniczne oraz materiały będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Administratora, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi, UNICEF – Funduszowi Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i/lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

2.9. Administrator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

2.10. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. 

2.11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany już zawartych umów i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.

2.12. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu a także modyfikacje, konserwacje i inne czynności wskazane w pkt. 2.09-2.12, nie mają wpływu na realizację złożonych zamówień/dokonanych darowizn, które będą realizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.

3. Rodzaje programów i zakres działań prowadzonych przez Stowarzyszenie PKN UNICEF:

3.1. Pobieranie materiałów i logo UNICEF

Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu treści zawartych na witrynach internetowych WWW należących do Stowarzyszenia PKN UNICEF. Wszelkie publikacje oraz zdjęcia umieszczone w Serwisie są własnością Stowarzyszenia PKN UNICEF i ich użycie bez zgody Stowarzyszenia PKN UNICEF jest zabronione. Tylko materiały oznaczone przez Stowarzyszenie PKN UNICEF jako „do pobrania” mogą być kopiowane. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać pobranych z Serwisu plików graficznych (także ich fragmentów) w celach komercyjnych lub innych celach niż zakłada dany projekt Stowarzyszenia PKN UNICEF. Informujemy, iż nazwa i logo UNICEF są chronione prawem, w szczególności prawem międzynarodowym. Szczegółowe informacje dotyczące ew. możliwości i zakresu wykorzystywania danych materiałów są wskazywane w Serwisie, w szczególności w ramach danego pliku „do pobrania”.

3.2. Zamówienie subskrypcji newslettera

Zamówienie subskrypcji newslettera Stowarzyszenia PKN UNICEF jest dobrowolne. Użytkownik Serwisu, zamawiając newsletter, wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą dostępnych środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail) informacji marketingowych oraz ofert dotyczących produktów i działań charytatywnych, zgodnych ze statutem Stowarzyszenia PKN UNICEF. Zamówiona subskrypcja newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny odwołania zamówionej subskrypcji w następujący sposób:

 • poprzez kliknięcie w link rezygnacji, który znajduje się w stopce każdego newslettera;
 • wysłanie informacji o wycofaniu zgody na adres darczyncy@unicef.pl;
 • zmianę ustawień w ramach Konta Koordynatora (o ile Użytkownik je założył).
 • telefonicznie na numer 22 568 0365 (rozmowy są nagrywane).

3.3 Rejestracja konta Koordynatora w serwisie (Konto Koordynatora)

Utworzenie konta Koordynatora w Serwisie jest dobrowolne i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W sekcji Konto Koordynatora po zarejestrowaniu można zarządzać takimi działaniami, jak:

 • zmiana hasła;
 • rejestracja Akcji Edukacyjnej lub Klubu Szkół;
 • kontakt za pośrednictwem okna „Kontakt” na koncie użytkownika; 

W celu założenia konta Koordynatora (rejestracji) w Serwisie należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą, formularz rejestracyjny (wszystkie pola formularza rejestracyjnego, chyba że dane pole jest opcjonalne), zaakceptować Regulamin Serwisu, zapoznać się z Polityką prywatności Serwisu oraz wysłać go drogą elektroniczną do Administratora poprzez kliknięcie odpowiedniego pola („Zarejestruj się”). 

Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Użytkownika od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.

Po założeniu Konta Koordynatora w sposób, o którym mowa powyżej, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu w Serwisie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest wybranym przez niego hasłem.

Każdy Użytkownik może utworzyć tylko jedno Konto Koordynatora w Serwisie, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego konta innym osobom bądź przekazywanie innym osobom hasła do swojego konta. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Użytkownika. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na konto, Użytkownik nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Użytkownik loguje się do Konta Koordynatora, korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Konta Koordynatora.

Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia konta Użytkownika (wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto Konta Koordynatora) w przypadku, gdy:

a) Użytkownik podejmuje działania (lub wykorzystuje konto) w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) bezpieczeństwo konta Użytkownika jest zagrożone. W takiej sytuacji Administrator może ponadto czasowo ograniczyć dostęp do wybranych Usług świadczonych przez Administratora i uzależnić dalsze korzystanie z konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik odzyskuje dostęp do pierwotnego konta.

Zablokowanie dostępu do konta Użytkownika z wymienionych powyżej przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Użytkownika. Administrator zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do konta lub usunięciu konta drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika na jego profilu w ramach konta Koordynatora.

Usługa Konto Koordynatora jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto Koordynatora poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc email na adres: info@unicef.pl lub pisemnie, wysyłając podpisany dokument na adres: Stowarzyszenie PKN UNICEF, ul. Powązkowska 44 C, Warszawa (01-797). 

Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane konto Użytkownika w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Usunięcie Konta Koordynatora nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Użytkownika korzystającego z Serwisu.

3.4. Uczestnicy programów edukacyjnych (Akcje edukacyjne).

Akcje edukacyjne organizowane są przez Stowarzyszenie PKN UNICEF. Dla koordynatorów szkół, biorących udział w programie, rejestracja w Serwisie i założenie Konta Koordynatora jest konieczne w celu zgłoszenia szkoły do uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej lub zapisania jej do Klubu Szkół UNICEF. W przypadku uczestnictwa w Akcji Edukacyjnej należy zarejestrować się lub zalogować się do „Konta Koordynatora” i oprócz adresu e-mail osoba koordynująca Akcją Edukacyjną  jest zobowiązana do podania danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nr telefonu oraz numeru RSPO szkoły (numer identyfikacyjny szkoły w bazie SIO MEN) i REGONU, zgodnie z formularzem rejestracji. Uczestnictwo w Akcji Edukacyjnej lub w Klubie Szkół UNICEF pozwala dodatkowo w „Koncie Koordynatora” na:

 • przeglądanie historii Akcji Edukacyjnych,
 • pobieranie materiałów Stowarzyszenia PKN UNICEF/UNICEF przygotowanych w ramach Akcji Edukacyjnej lub Klubu Szkół UNICEF,
 • składanie raportów z Akcji Edukacyjnej oraz raportów w ramach uczestnictwa w Klubie Szkół,
 • generowanie i pobieranie zaświadczeń oraz dyplomów potwierdzających udział w Akcji Edukacyjnej lub Klubie Szkół UNICEF.

Usługa Akcje edukacyjne jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z udziału w programie (w tym usuwania zgłoszonej szkoły z listy szkół biorących udział w Akcji Edukacyjnej lub w Klubie Szkół UNICEF, jak również zmiany koordynatora szkoły) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: szkoly@unicef.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie PKN UNICEF, ul. Powązkowska 44 C, Warszawa (01-797). 

3.5. Płatności online

Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia PKN UNICEF celem wsparcia działań statutowych. Płatności online są obsługiwane przez operatorów płatności:

 • PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399, oraz
 • PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard RoyalL-2449 Luksemburg

Na stronie Serwisu Użytkownik, aby przejść do okna operatora płatności, jest zobowiązany do podania danych takich jak imię, nazwisko i e-mail. Wszystkie dane zbierane przez Stowarzyszenie PKN UNICEF podlegają ochronie. W celu dokonania darowizny jednorazowej przez Serwis, po wybraniu operatora płatności online, Użytkownik zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl lub https://www.paypal.com.

W ramach płatności online Użytkownik może dokonać płatności za pomocą:

Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatorów płatności określają regulaminy stosowane przez w/w operatorów płatności, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania oraz na stronie www.paypal.com przed rozpoczęciem płatności. Dodatkowo, ze strony Serwisu użytkownik ma możliwość pobrania druku do wpłaty na poczcie lub w banku. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny. Reklamację należy zgłosić na adres: darczyncy@unicef.pl, wpisując w tytule wiadomości „reklamacja” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez Stowarzyszenie PKN UNICEF indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Stowarzyszenie PKN UNICEF jest organizacją pożytku publicznego (od 2005 r.), tym samym darowizna przekazana na rzecz Stowarzyszenia PKN UNICEF – na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu - może zostać odliczona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkie wpłaty są wyrażone w polskich złotych (PLN).

3.6 UNICEF365

UNICEF365 to program Stowarzyszenia PKN UNICEF, który umożliwia regularne przekazywanie darowizny poprzez polecenie zapłaty, cykliczne obciążenie karty płatniczej (recurring) lub zlecenie stałe.

Serwis daje możliwość wypełnienia formularza z danymi niezbędnymi do ustanowienia polecenia zapłaty. 

Polecenie zapłaty może zostać uruchomione poprzez wypełnienie formularza online dostępnego w Serwisie za pośrednictwem usługi mojeID, identyfikującej tożsamość Darczyńcy i umożliwiającej zdalne przekazanie zgody na obciążenie rachunku bankowego Darczyńcy w formie polecenia zapłaty. Usługa ta jest dostępna dla wybranych banków obsługujących proces identyfikacji – wskazanych w toku realizacji procesu ustanawiania polecenia zapłaty. Dostawcą usługi mojeID jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. Szczegółowe informacji o usłudze mojeID dostępne są pod adresem: https://www.mojeid.pl/#co-to-jest-moje-id

Ponadto, Darczyńca ma możliwość ustanowienia polecenia zapłaty poprzez wysyłkę pisemnego druku polecenia zapłaty. W takim przypadku wypełnienie formularza w Serwisie jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do programu UNICEF365, ale nie oznacza ustanowienia polecenia zapłaty. Po wypełnieniu formularza w Serwisie, Darczyńca otrzymuje od Stowarzyszenia PKN UNICEF formularz polecenia zapłaty w wersji papierowej, który powinien zostać odesłany do biura Stowarzyszenia PKN UNICEF, w celu uruchomienia polecenia zapłaty. Stowarzyszenie PKN UNICEF może skontaktować się z Darczyńcą w celu potwierdzenia danych podanych przez niego w formularzu i ustalenia formy przekazania formularza polecenia zapłaty w wersji papierowej. 

Na podstawie prawidłowo ustanowionego polecenia zapłaty Stowarzyszenie PKN UNICEF co miesiąc inicjuje pobranie darowizny z konta bankowego Darczyńcy. 

W przypadku, jeśli po zatwierdzeniu przesłania danych z formularza płatności lub z w/w formularza elektronicznego ustanowienia polecenia zapłaty (po którego uzupełnieniu Stowarzyszenie PKN UNICEF  przekazuje Darczyńcy formularz polecenia zapłaty w wersji papierowej) nie dojdzie do faktycznego ustanowienia polecenia zapłaty/skutecznego złożenia formularza (w szczególności np. z powodu przerwania łącza internetowego, błędu w autoryzacji, upłynięcia czasu na autoryzację, itp.) Stowarzyszenie PKN UNICEF może skontaktować się z Darczyńcą (telefonicznie, mailowo lub pocztowo), w celu ustalenia w jaki sposób Darczyńca może dokończyć proces ustanowienia polecenia zapłaty lub ewentualnie w jaki inny sposób może skutecznie przystąpić do programu UNICEF365.

Darczyńca może w każdym momencie odwołać ustanowione polecenie zapłaty. Odwołanie dyspozycji polecenia zapłaty należy dokonać w banku Darczyńcy zgodnie z obowiązującą w nim procedurą lub wypełniając i odsyłając na adres Stowarzyszenia PKN UNICEF formularz, który dostępny jest w Serwisie.

Ponadto Darczyńca ma prawo zrezygnować z przekazywania darowizn w ramach polecenia zapłaty na rzecz Stowarzyszenia PKN UNICEF w każdej chwili. W celu rezygnacji z przekazywania darowizn w ramach polecenia zapłaty Darczyńca powinien powiadomić Stowarzyszenie PKN UNICEF o swojej rezygnacji, w szczególności telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią pod numerem (48 22) 568 03 65, poprzez wiadomość elektroniczną na adres darczyncy@unicef.pl, lub wysyłając pisemne zawiadomienie na adres, który jest podany w Serwisie. Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie PKN UNICEF zawiadomienia o chęci rezygnacji ze stałego wsparcia w ramach polecenia zapłaty, kolejne wpłaty nie będą pobierane z konta bankowego Darczyńcy, przy czym rezygnacja z przekazywania darowizn w ramach polecenia zapłaty nie jest tożsama z odwołaniem ustanowionego polecenia zapłaty. W celu odwołania ustanowionego przez Darczyńcę polecenia zapłaty, należy dokonać czynności wskazanych powyżej. 

W ramach programu UNICEF365 Serwis daje możliwość dostępu do narzędzia pozwalającego na przekazywanie darowizn poprzez płatności cykliczne – recurring. Osoba decydująca się na wsparcie programu UNICEF365 poprzez ustawienie płatności recurringowych na swojej karcie płatniczej, jest zobowiązana wypełnić formularz dostępny w Serwisie, podając dane osobowe, (w tym dane kontaktowe oraz dane karty płatniczej). Transakcje w imieniu Stowarzyszenia PKN UNICEF wykonywane są przez system PayU, który umożliwia dokonanie płatności kartami bankomatowymi, debetowymi, kredytowymi, charge, przedpłaconymi firm VISA i Mastercard. Płatności wykonywane przez system PayU są obsługiwane przez operatora płatności PayU SA, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444,Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatora płatności PayU określa regulamin stosowany przez w/w operatora płatności, z którym Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania przed rozpoczęciem płatności.

Pierwsza darowizna pobierana jest w dniu zadeklarowania stałego wsparcia. Kolejne płatności realizowane są odpowiednio 5. lub 16. dnia miesiąca, w zależności od decyzji Darczyńcy, począwszy od kolejnego miesiąca. Jeśli próba pobrania zakończy się niepowodzeniem system podejmie kolejną próbę pobrania darowizny 10 dni po pierwszej próbie pobrania, odpowiednio 15. lub 26. dnia miesiąca.

Stowarzyszenie PKN UNICEF nie przechowuje danych kart płatniczych Darczyńców. 

Ponadto Darczyńca ma prawo zrezygnować z płatności recurringowej na rzecz Stowarzyszenia PKN UNICEF w każdej chwili. W celu rezygnacji z płatności recurringowej Darczyńca powinien powiadomić Stowarzyszenie PKN UNICEF o swojej rezygnacji, w szczególności poprzez wiadomość elektroniczną na adres darczyncy@unicef.pl, wysyłając pisemne zawiadomienie na adres, który jest podany w Serwisie, lub telefonicznie. Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie PKN UNICEF zawiadomienia o chęci rezygnacji ze stałego wsparcia, kolejne wpłaty nie będą pobierane z karty Darczyńcy. 

Każdy uczestnik programu UNICEF365, zarówno przekazujący darowizny poprzez polecenie zapłaty jak i dokonujący płatności recurringowych, może ponadto w każdym momencie czasowo zawiesić przekazywanie darowizn. W tym celu Darczyńca powinien powiadomić Stowarzyszenie PKN UNICEF o swojej decyzji o czasowym zawieszeniu przekazywania darowizn, w szczególności poprzez wiadomość elektroniczną na adres darczyncy@unicef.pl, wysyłając pisemne zawiadomienie na adres, który jest podany w Serwisie, lub telefonicznie. Po otrzymaniu przez Stowarzyszenie PKN UNICEF zawiadomienia o chęci czasowego zawieszenia przekazywania darowizn, kolejne wpłaty przez wskazany przez Darczyńcę okres nie będą pobierane z karty/konta bankowego Darczyńcy. 

Jeśli w banku Darczyńcy nie ma możliwości założenia polecenia zapłaty, może on dołączyć do programu UNICEF365 poprzez zlecenie stałe, które Darczyńca ustanawia na specjalnym koncie UNICEF podanym w Serwisie, zgodnie z procedurą swojego banku. W przypadku dołączenia do programu UNICEF365 za pomocą zlecenia stałego, prosimy o poinformowanie nas o tym. Dzięki temu będziemy mogli potwierdzić przystąpienie Darczyńcy do programu UNICEF365, nadać Darczyńcy tytuł Stałego Darczyńcy, a także przesłać dodatkowe informacje na temat programu i pomocy, jaką niesiemy dzieciom. Odwołanie zlecenia stałego jest dokonywane przez Darczyńcę w swoim banku, zgodnie z obowiązującymi w nim procedurami.

Każdy uczestnik programu UNICEF365, który zapisał się na usługę subskrypcji newslettera jest informowany za pośrednictwem newslettera, o działaniach pomocowych, które Stowarzyszenie PKN UNICEF/UNICEF realizuje dzięki regularnym darowiznom.

Prosimy Użytkowników o podanie numeru telefonu w celu potwierdzenia i weryfikacji ustanowienia polecenia zapłaty, a także ponieważ chcielibyśmy powitać Użytkowników osobiście oraz informować na bieżąco o ważnych sprawach dotyczących programu UNICEF365.

3.7. Prezenty bez Pudła

Serwis umożliwia przekazanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia PKN UNICEF poprzez ufundowanie Prezentów bez Pudła, przy czym realizacja Programu może odbywać się we współpracy z podmiotami trzecimi: Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF (dalej UNICEF) oraz ew. innymi Komitetami Narodowymi UNICEF i/lub Biurami Krajowymi UNICEF. W Serwisie Darczyńca przekazuje darowiznę, za którą zostanie zakupiony wybrany przez niego produkt, bądź produkt z tej samej kategorii. Darczyńca ma możliwość dodania do zamówienia formularza darowizny, certyfikatu potwierdzającego przekazanie darowizny o równowartości wybranych produktów w ramach programu „Prezentów bez Pudła” oraz jego personalizacji. Darczyńca dostaje elektroniczny certyfikat potwierdzający przekazanie darowizny o równowartości wybranych produktów w ramach programu Prezentów bez Pudła jako plik PDF na podany przez siebie adres e-mail, a wybrany produkt zostanie dostarczony przez Stowarzyszenie PKN UNICEF/UNICEF, do kraju, w którym UNICEF prowadzi swoje programy pomocowe, zgodnie z celami statutowymi. Przy wyborze Prezentu bez Pudła Darczyńca ma możliwość przekazania dodatkowej darowizny. Wartości (ceny) Prezentów bez Pudła są wyrażone w PLN i obowiązują wyłącznie na terenie Polski. UNICEF zastrzega sobie prawo do zmiany wartości (cen) produktów, przy czym nie ma to wpływu na dokonane przez Darczyńcę darowizny przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności wartości (ceny), które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

3.8. Współpraca z firmami

Serwis umożliwia przystąpienie firmom do specjalnie dla nich przygotowanych programów pomocowych, jak również prezentuje konkretne przykłady i opisuje możliwości działań z firmami. Celem programów jest zaangażowanie środowiska biznesu w działania UNICEF (tj. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) poprzez wsparcie finansowe oraz promocję idei pomocy dzieciom w krajach rozwijających się.

 • Firma z sercem - Program cyklicznego wsparcia skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw. 
 • Przyjaciel UNICEF - Program cyklicznego wsparcia skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw.

Serwis umożliwia firmom pobranie dostępnych materiałów dotyczących wybranych form współpracy. Wśród materiałów znajdują się formularze przystąpienia do programów, a także regulaminy. Materiały te opisują również zasady udziału w programach. W serwisie w zakładkach dotyczących wybranych programów podpięte zostały powyższe materiały. Zawierają one również wszelkie niezbędne zgody marketingowe na otrzymywanie od Stowarzyszenia PKN UNICEF informacji handlowych drogą elektroniczną, cel i podstawę prawną oraz okres przetwarzania danych osobowych, jak również informację na temat odbiorców danych, zasad gromadzenia danych i praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Przesłanie uzupełnionego i podpisanego formularza do Stowarzyszenia PKN UNICEF jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do wybranego programu. Wypełniony formularz można przesłać drogą elektroniczną lub korzystając z usług operatorów usług pocztowych. 

3.9. Program UNICEF Miasto Przyjazne Dzieciom

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF istniejąca od 1996 roku. Celem Programu jest wsparcie lokalnych społeczności w implementacji Konwencji o prawach dziecka. Do Programu mogą przystąpić jedynie samorządy – formalnego zgłoszenia dokonuje miasto, które następnie realizuje i koordynuje Program. Obywatele, organizacje pozarządowe, szkoły itp. mogą mobilizować / informować miasto o inicjatywie i zachęcać samorząd do włączenia się w nią. Tytuł Miasta Przyjaznego Dzieciom otrzyma tylko miasto, które spełni określone wymogi. Serwis umożliwia wypełnienie formularza kontaktowego na stronie programu, dzięki któremu przedstawiciel Stowarzyszenia PKN UNICEF skontaktuje się z osobą, która jako przedstawiciel miasta jest zainteresowana współpracą.

3.10. Program Ponadczasowi

Stowarzyszenie PKN UNICEF w programie UNICEF Ponadczasowi zachęca Polaków do sporządzania testamentów i zabezpieczenia swoich bliskich oraz pokazuje, jak można przyczynić się do stworzenia lepszego świata dla najbardziej potrzebujących dzieci poprzez uwzględnienie w swoim testamencie finansowego wsparcia dla UNICEF – szczegóły na https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/ponadczasowi. Odwiedzając stronę programu można pobrać bezpłatną broszurę informacyjną i dowiedzieć się więcej na temat sporządzania testamentu. Na stronie widnieje także kontakt telefoniczny: (22) 568 03 45 oraz mailowy: ponadczasowi@unicef.pl, z których można skorzystać, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości, jakie daje stworzenie testamentu. Serwis umożliwia wypełnienie formularza kontaktowego na stronie, dzięki któremu zainteresowany może otrzymać prezent powitalny. Warunkiem przesłania prezentu jest podanie danych kontaktowych oraz danych adresowych. Prosimy Użytkowników o podanie numeru telefonu, ponieważ chcielibyśmy powitać Użytkowników osobiście oraz informować na bieżąco o ważnych sprawach dotyczących programu UNICEF Ponadczasowi. Prosimy również Użytkowników o podanie ich daty urodzenia, ponieważ chcielibyśmy przesyłać życzenia urodzinowe. Informacja ta jest nam przydatna do budowania i rozwijania projektu dotyczącego spadków w Polsce.

3.11. Program Drużyna UNICEF

W 2017 r. Stowarzyszenie PKN UNICEF zostało jednym z partnerów charytatywnej akcji #BiegamDobrze, organizowanej przez „Fundację „Maratonu Warszawskiego”, która organizuje m.in. Maraton Warszawski, oraz biegi towarzyszące: Sztafetę Maratońską; Bieg na 5 km (dalej jako „Maraton”, „Sztafeta”, Bieg na Piątkę” Uczestnicy tej akcji, obok celu sportowego, stawiają sobie dodatkowe wyzwanie, jakim jest pozyskanie funduszy na rzecz wybranej organizacji. Biegacze, którzy zdecydują się wesprzeć Stowarzyszenie PKN UNICEF, dołączają do Drużyny UNICEF, a zebrane przez nich środki są przeznaczane na pomoc dzieciom. Odwiedzając stronę programu (https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-programy/druzyna-unicef), można dowiedzieć się więcej o akcji #BiegamDobrze i Drużynie UNICEF. Na stronie widnieje kontakt mailowy: druzynaunicef@unicef.pl, z którego można skorzystać, aby dowiedzieć się więcej o akcji. Poprzez stronę można także wejść na stronę Maratonu Warszawskiego https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl/, na której można dokonać rejestracji na wybrany bieg, wybrać ścieżkę charytatywną (#BiegamDobrze) i założyć zbiórkę środków na wybraną organizację (w szczególności link do danej zbiórki może zostać udostępniony w mediach społecznościowych). Stowarzyszenie PKN UNICEF nie jest organizatorem Maratonu Warszawskiego, ani administratorem w/w serwisu . Przed rejestracją każdy uczestnik powinien we własnym zakresie zapoznać się w szczególności z Regulaminem http://pzupolmaratonwarszawski.com/regulamin-biegam-dobrze/ oraz załącznikiem nr 1 do Regulaminu 15 Półmaratonu Warszawskiego, tj. KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO, http://pzupolmaratonwarszawski.com/regulamin/.

3.12. Program Podpisz Apel 

Serwis umożliwia Użytkownikowi wyrażenie poparcia dla Apeli i Petycji, których celem jest skuteczniejsza ochrona i zabezpieczanie praw dzieci w Polsce i na świecie. Poparcia udziela się poprzez złożenie podpisu pod Apelem lub Petycją za pośrednictwem formularza na stronie danej akcji. Klikając przycisk „Podpisz Apel” lub „Podpisz Petycję”, Użytkownik oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz podpisuje się we własnym imieniu pod wybraną Petycją lub Apelem. Warunkiem złożenia podpisu jest podanie danych w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail.  Prosimy Państwa o podanie danych kontaktowych, w tym numeru telefonu ponieważ chcemy podziękować Państwu za poparcie, informować o ważnych sprawach dotyczących Petycji lub Apelu, który Państwo poparli i o naszych działaniach na rzecz dzieci,  a także w celu weryfikacji Państwa tożsamości. Petycji nie można podpisywać w imieniu osób trzecich lub wprowadzając dane nieistniejących podmiotów. Każdy Użytkownik może podpisać wybraną Petycję wyłącznie jeden raz. 

Odwiedzając stronę Programu unicef.pl/chce-pomoc/podpisz-apel, można zapoznać się też z innymi realizowanymi akcjami, którym można udzielić poparcia. Użytkownik może udostępnić Apel/Petycję innym Użytkownikom, w takich serwisach społecznościowych jak np.: Facebook czy inne platformy mediów społecznościowych, a także w elektronicznych kanałach korespondencyjnych takich jak poczta email czy komunikatory typu Mesenger, Skype, Teams czy WhatsUp. 

Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych akcjach/programach wskazanych w pkt. 3 Regulaminu (w szczególności takie akcje/programy jak „Akcje szkolne”, „Firma z Sercem” czy też „Prezenty bez Pudła”) mogą określać odrębne regulaminy tych akcji, dostępne w Serwisie w zakładce danej akcji/programu. Regulaminy te mają odpowiednie zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami regulaminu danej akcji/programu pierwszeństwo stosowania mają postanowienia regulaminu danej akcji/programu.

4. Warunki korzystania z serwisu

4.1. W celu prawidłowego korzystania ze wszystkich mechanizmów dostępnych w ramach Serwisu, w tym przeglądania asortymentu Serwisu oraz korzystania z Usług, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: 

a) urządzenie (np. komputer, smartfon, tablet lub inne urządzenie multimedialne) z dostępnym połączeniem z siecią internetową; 
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci internetowej przez sieciową usługę www, obsługująca język oprogramowania JavaScript: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; 
c) posiadanie konta poczty elektronicznej (adresu e-mail); 
d) włączona obsługa Cookies, JavaScript.

4.2. W przypadku niespełniania przez urządzenie lub oprogramowanie osoby korzystającej z Serwisu, wymagań technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo. 

4.3. Stowarzyszenie PKN UNICEF nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim (w szczególności koszty dostępu do sieci internetowej).

4.4. Stowarzyszenie PKN UNICEF zastrzega sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Korzystanie z witryn internetowych WWW należących do Stowarzyszenia PKN UNICEF traktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuje aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. W przypadku zarejestrowania aktywnej akceptacji Regulaminu przez konkretnego Użytkownika (przy wypełnianiu formularza), będzie ona obowiązywać aż do jej aktywnego odwołania przez tego Użytkownika.

4.5. Użytkownik, będący osobą fizyczną, może korzystać z Serwisu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że ze względu na właściwość Usługi niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. W przypadku korzystania z Usługi niezgodnego z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, Stowarzyszenie PKN UNICEF zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. Stowarzyszenie PKN UNICEF powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych, w powyżej określonym celu oraz o jego niedozwolonych działaniach, z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte są w pkt. 5 Regulaminu oraz w Polityce prywatności.

5. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.unicef.pl jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202. 

Stowarzyszenie PKN UNICEF dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Użytkowników i Regulaminem oraz Polityką prywatności. W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane przetwarzane są w celu realizacji Usług na zasadach opisanych w Regulaminie (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia PKN UNICEF, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie lub wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności wskazanych w Polityce prywatności. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację w „Koncie Koordynatora”, przystąpienie do programów pomocowych (np. UNICEF365), udział w konkursie, dokonanie wpłaty darowizny, jak również zamówienie newslettera, itp. Użytkownicy mają prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii danych, wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie, przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych osobowych prawdziwych i kompletnych, zgodnie ze wskazaniami w Serwisie. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika. 

5.2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

5.3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce prywatności oraz w Klauzulach informacyjnych poszczególnych akcji/programów/usług, dostępnych pod adresem https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

6. Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu, w tym świadczonych przez Stowarzyszenie PKN UNICEF Usług, będą przyjmowane przez Administratora w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C - z dopiskiem: „Reklamacja” lub pocztą elektroniczną na adres: darczyncy@unicef.pl  

6.2. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: danych Użytkownika (imię, nazwisko oraz adres), informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

6.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez Użytkownika w sytuacji wskazanej w pkt. 6.3. i wysłane na adres email zgłaszającego, wskazany w reklamacji lub listownie w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację, adresu email. Jeżeli w ciągu 14 dni Administrator nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

6.5. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryn WWW należących do Stowarzyszenia PKN UNICEF.

7.2. Każdy Użytkownik Serwisu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu.

7.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7.4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Administrator poinformuje Użytkowników co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu na stronach Serwisu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

7.5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

7.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2023 roku.

Zarząd Stowarzyszenia PKN UNICEF

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej