Raport UNICEF – „Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych”

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty.
Raport UNICEF Dzieci recesji

Decydującym czynnikiem w zapobieganiu ubóstwu dzieci jest silniejszy system bezpieczeństwa socjalnego.

Warszawa, 28 października 2014 – W najnowszym raporcie UNICEF alarmuje - od 2008 roku liczba dzieci żyjących w biedzie w krajach wysokorozwiniętych zwiększyła się o 2,6 miliona i wynosi teraz ponad 76,5 miliona.

Innocenti Report Card 12 pt.: „Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych” przedstawia zmiany jakie zaszły od początku recesji w 41 państwach UE i OECD. Analizowany jest wzrost poziomu ubóstwa dzieci, wzrost odsetka młodych ludzi, którzy nie uczą się i nie pracują (wskaźnik NEET) oraz postrzeganie przez ludzi ich życia (badanie Gallup World Poll).

We wstępnej fazie recesji wiele rządów przyjęło pakiety stymulacyjne zwiększając wydatki publiczne. Jednak presja ze strony rynków finansowych oraz przedłużający się kryzys zmusiły wiele państw do drastycznych cięć budżetowych, co miało ogromny wpływ na pogorszenie się sytuacji dzieci, szczególnie w rejonie państw śródziemnomorskich.

Miliony dzieci zostały błyskawicznie i bezpośrednio dotknięte skutkami recesji, dużo bardziej niż inne zagrożone grupy, jak na przykład ludzie starsi. Wiele z nich będzie je odczuwało jeszcze przez wiele lat, powiedział Marek Krupiński, Dyrektor Generalny UNICEF Polska.

Badania UNICEF pokazują, że decydującym czynnikiem zapobiegającym ubóstwu była efektywność systemu bezpieczeństwa socjalnego. Wszystkie kraje potrzebują silnej polityki socjalnej, aby chronić dzieci zarówno w gorszych, jak i lepszych czasach. Zamożne państwa powinny być tutaj przykładem nakładając na siebie zobowiązania wyeliminowania ubóstwa dzieci, zabezpieczenia się przed skutkami wahań koniunktury oraz nadania priorytetu warunkom i jakości życia dzieci, powiedział Jeffrey O’Malley, Dyrektor ds. Programów i Strategii UNICEF.

Inne znaczące wnioski płynące z raportu UNICEF, przedstawionego w dniu dzisiejszym w Rzymie:

  • w 23 z 41 państw uwzględnionych w raporcie, ubóstwo dzieci wzrosło od 2008 r. W niektórych z nich: Irlandii, Chorwacji, Łotwie, Grecji i Islandii aż o ponad 50 procent;
  • w 2012 roku w Grecji  średnie dochody gospodarstw domowych dla rodzin z dziećmi powróciły do poziomów z 1998 r., co oznacza utratę 14 lat rozwoju. Irlandia, Luksemburg i Hiszpania straciły dekadę; Islandia 9 lat, a Włochy, Węgry i Portugalia – 8;
  • recesja szczególnie mocno uderzyła w osoby młode w wieku 15-24 lat, ponad 7,5 miliona osób w Unii Europejskiej nie uczy się i nie pracuje (co stanowi prawie równowartość populacji Szwajcarii);
  • w Stanach Zjednoczonych ubóstwo dzieci wzrosło na skutek ostatniego kryzysu bardziej niż tego z 1982 roku. W 2012 roku aż 24,2 miliony dzieci żyło tam w biedzie, co oznacza wzrost o 1,7 miliona w porównaniu z rokiem 2008.

Co ważne, raport pokazuje jak różniły się działania w zakresie polityki społecznej poszczególnych państw będących w podobnej sytuacji ekonomicznej  i jak znacząco różny miało to wpływ na dzieci, powiedział O’Malley.

###

 

Informacje dla dziennikarzy:

„Dzieci recesji. Wpływ kryzysu gospodarczego na warunki i jakość życia dzieci w krajach wysokorozwiniętych”jest dwunastym raportem z serii Report Card publikowanych przez Centrum Badawcze UNICEF - Innocenti. W raporcie tym, w większości wskaźników, wykorzystano stały punkt referencyjny – granicę ubóstwa względnego z 2008 roku (skorygowaną o inflację) będącą punktem odniesienia dla oceny bezwzględnej zmiany poziomu ubóstwa dzieci w czasie. Granica jest „ustalona” na poziomie 60 procent mediany dochodów – progu ubóstwa używanego przez EUROSTAT. Ta metoda jest szczególnie istotna do oszacowania wpływu recesji, w takcie której dochody całej populacji mogą ulegać zmianom, a osoby indywidualne porównują swój dochód zarówno do dochodu swoich sąsiadów, jak również do ich własnych sprzed kryzysu.

Cały raport w języku polskim

O Centrum Badawczym UNICEF - Innocenti

W roku 1988 Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) utworzył własne centrum badawcze, którego zadaniem jest wspieranie jego prac w zakresie ochrony praw dzieci na całym świecie oraz identyfikowanie i badanie obecnych i przyszłych obszarów działań UNICEF. Podstawowym celem ośrodka jest działanie na rzecz lepszego zrozumienia kwestii związanych z prawami dziecka na forum międzynarodowym, wspieranie pełnej implementacji Konwencji o prawach dziecka oraz działań z zakresu „advocacy” prowadzonych na cały świecie. Ośrodek Innocenti określa kompleksową strategię w zakresie badań oraz wiedzy niezbędnych organizacji do wspierania i prowadzenia programów na świecie.

Zobacz również

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Jak radzić sobie z lękiem separacyjnym u dziecka?

Rozłąki z dzieckiem mogą być bolesne zarówno dla dziecka, jak i rodzica. Czasami jednak rozstanie może wywoływać u dziecka niepokój i uczucie zmartwienia. 

Więcej
Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Jak rozmawiać z dziećmi o mowie nienawiści

Mowa nienawiści ma długą historię, ale rozwój internetu przyczynił się do tego, jak duży może mieć ona zasięg. Czy to osobiście, czy w przestrzeni online, prawie wszystkie dzieci i młodzież zetkną się kiedyś z mową nienawiści. Warto, abyś jako rodzic porozmawiał z dzieckiem o mowie nienawiści, aby pomóc mu ją rozpoznać i uświadomić go, co może zrobić, gdy się z nią zetknie.

Więcej
Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

WIDEO - Młodzi pytają o zdrowie psychiczne

Doktor Hina, ze Szpitala Dziecięcego w Nowym Jorku, odpowiada na pytania młodych osób dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego.

Więcej