Miasto Przyjazne Dzieciom - pytania i odpowiedzi

Tak, każde polskie miasto niezależnie od wielkości może zgłosić swój udział w programie. Zgłoszenia w imieniu miasta dokonuje włodarz. 

Formalne zgłoszenie do programu następuje poprzez wysłanie listu włodarza miasta oraz formularza zgłoszenia – szczegółowych informacji udziela pracownik UNICEF Polska. 

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat programu możliwe jest drogą mailową: miasta@unicef.pl lub telefonicznie: 22 568 03 34. Więcej informacji o programie w Polsce można znaleźć także na stronie programu. Informacje o realizacji programu na świecie oraz o miastach należących do sieci Miast Przyjaznych Dzieciom można znaleźć na stronie https://childfriendlycities.org/ 

Udział w programie jest bezpłatny. Koszty ponoszone przez miasto obejmują działania na rzecz programu i na rzecz dzieci, które samorząd określa samodzielnie. Koszty związane z materiałami i szkoleniami realizowanymi przez UNICEF ponosi UNICEF Polska. 

Tak, UNICEF Polska może nie przyjąć zgłoszenia miasta do programu. Przyjęcie miasta do programu zależne jest od możliwości organizacyjnych, finansowych UNICEF Polska oraz od dotychczasowych działań podejmowanych przez samorząd na rzecz dzieci. Weryfikacja kandydatury miasta odbywa się na podstawie listu włodarza oraz formularza zgłoszenia do programu. 

Tak. miasto może zrezygnować z udziału w programie na każdym etapie jego realizacji zgodnie z zapisami Porozumienia zawieranego między samorządem a UNICEF Polska. Podobnie UNICEF Polska może odstąpić od zawartego Porozumienia w przypadkach określonych w umowie. 

Program z założenia realizowany jest przez samorząd miasta reprezentowany przez włodarza, zaś poszczególne działania w ramach programu nadzoruje koordynator programu wyznaczony przez burmistrza/ prezydenta miasta. Poszczególne działania w ramach programu mogą być przekazane do realizacji przez inne podmioty współpracujące z miastem, w tym instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe, instytucje kultury czy lokalne przedsiębiorstwa. 

Miasto może liczyć na wsparcie merytoryczne. UNICEF z każdym miastem należącym do programu współpracuje indywidualnie mając na uwadze możliwości organizacyjne  i finansowe samorządu. Przez cały okres trwania programu UNICEF służy swoją wiedzą  i doświadczeniem, prowadzi szkolenia i spotkania z przedstawicielami miasta.

Program Miasto Przyjazne Dzieciom jest procesem długofalowym, zakładającym wieloletnią perspektywę działań na rzecz dzieci, przy czym każde kolejne lata umożliwiają podejmowanie zadań o szerszym zasięgu czy bardziej spersonalizowanych. Pierwsze 18 miesięcy trwania programu umożliwia wdrożenie jego podstawowych założeń i uzyskanie tytułu Miasto Przyjazne Dzieciom. 

Tak, program Miasto Przyjazne Dzieciom to międzynarodowa inicjatywa UNICEF funkcjonująca w ponad 45 krajach na całym świecie od ponad 20 lat i obejmująca swoim zasięgiem prawie 4 000 miast. Realizacja programu w poszczególnych krajach może różnić się od siebie, ale główne założenia są wspólne dla wielu miast, co pozwala na tworzenie międzynarodowej sieci Miast Przyjaznych Dzieciom i wymianę dobrych praktyk.  

Wróć do strony programu Miasto Przyjazne Dzieciom