Regulamin Programu „Prezenty bez Pudła”

3 sierpnia 2023

§ 1 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Stowarzyszenie PKN UNICEF lub Administrator – Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202. Przy czym realizacja Programu może odbywać się we współpracy z podmiotami trzecimi: Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF (dalej UNICEF) oraz ew. innymi Komitetami Narodowymi UNICEF i/lub Biurami Krajowymi UNICEF;

Uczestnik programu lub Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, a także niepełnoletnia osoba fizyczna lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub za zgodą opiekuna ustawowego/prawnego - biorąca udział w Programie, przekazująca Stowarzyszeniu PKN UNICEF darowiznę w postaci wpłaty pieniężnej, stanowiącej równowartość produktu wybranego przez Darczyńcę, zaś darowizna ta zostanie przekazana przez Stowarzyszenie PKN UNICEF do UNICEF, który następnie dokona zakupów produktów z obszaru pomocowego właściwego dla wskazanego przez Darczyńcę produktu, do kraju, w którym UNICEF prowadzi swoje programy, zgodnie z celami statutowymi. Darczyńca, przekazując środki  finansowe dokonuje darowizny  w  rozumieniu  art.  888  ust.  1  kodeksu  cywilnego.  Umowa  ta  polega  zatem  na zobowiązaniu się do przez Darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego (Stowarzyszenie PKN UNICEF) kosztem swego majątku (darowizna). W przypadku darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu środków finansowych, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1 zd. drugie kodeksu cywilnego, co oznacza, że niezależnie od niezachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej oświadczenia stron zostały złożone;

Serwis – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, dostępnych pod domeną internetową unicef.pl. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. Jednym z elementów Serwisu jest m.in. podstrona dotycząca Programu;

Program - program „Prezenty bez Pudła” polegający na możliwości przekazania darowizny na rzecz Stowarzyszenie PKN UNICEF stanowiącej równowartość wybranego rzez Darczyńcę produktu („Prezentu bez Pudła”), zaś produkt zostanie przekazany przez Stowarzyszenie PKN UNICEF/UNICEF do kraju, w którym UNICEF prowadzi swoje programy pomocowe, zgodnie z celami statutowymi. Przekazanie darowizny następuje poprzez wypełnienie formularza przekazania darowizny dostępnego w Serwisie, w ramach którego Darczyńca m.in. wybiera produkt, który chce, aby został przekazany przez Stowarzyszenie PKN UNICEF/UNICEF, a także ma możliwość dodania do formularza darowizny certyfikatu potwierdzającego przekazanie darowizny o równowartości wybranych produktów w ramach programu Prezenty bez Pudła oraz personalizacji tego certyfikatu. Certyfikat można spersonalizować, wpisując w odpowiednią rubrykę nazwę okazji, treść życzeń oraz podpis. Przy wyborze produktu spośród Prezentów bez Pudła Darczyńca ma ponadto możliwość przekazania dodatkowej darowizny. Darczyńca nie zakupuje wybranego produktu, a jedynie przekazuje Stowarzyszeniu PKN UNICEF darowiznę w wysokości stanowiącej jego równowartość;

Prezent bez Pudła – produkt wybrany przez Darczyńcę w ramach Programu, o wartości wskazanej w Serwisie, za który Darczyńca przekazuje Stowarzyszeniu PKN UNICEF darowiznę w wysokości stanowiącej jego równowartość. Produkt/darowizna zostanie przekazana przez Stowarzyszenie PKN UNICEF/UNICEF do kraju, w którym UNICEF prowadzi swoje programy pomocowe, zgodnie z celami statutowymi. Produkty zakupione w ramach Programu Prezenty bez Pudła trafiają tam, gdzie są aktualnie najbardziej potrzebne według wyboru UNICEF, przy czym Darczyńca nie ma możliwości wyboru, do jakiego konkretnego miejsca zostanie skierowany produkt. Przy czym w przypadku nadwyżki danego Prezentu bez Pudła w stosunku do potrzeb, UNICEF może dostarczyć zamienne produkty pomocowe z tej samej kategorii produktów;

Polityka prywatności – obowiązujące przy korzystaniu z Serwisu, w tym w ramach Programu, zasady polityki prywatności i przetwarzania danych osobowych, zamieszczone pod adresem: unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne;

Regulamin - niniejszy regulamin Programu zamieszczony pod adresem unicef.pl/regulaminy/regulamin-programu-prezenty-bez-pudla, stanowiący integralną część Regulaminu Serwisu. Regulamin jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich podmiotów, w szczególności dla Darczyńców, w  sposób,  który  ułatwia  jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany podmiot;

Regulamin Serwisu - regulamin Serwisu Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF zamieszczony pod adresem unicef.pl/regulaminy, który ma zastosowanie w kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Serwisu pierwszeństwo stosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału w Programie „Prezenty bez Pudła”, organizowanego przez Stowarzyszenie PKN UNICEF.
 2. Przed wzięciem udziału w Programie, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu a także Regulaminu Serwisu oraz oświadcza i potwierdza, że biorąc udział w Programie akceptuje zasady zawarte w w/w Regulaminach i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Każdy użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w ich treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc. 
 4. Poszczególne elementy Serwisu, w szczególności nazwa, koncepcja, szata graficzna, logotypy, układ, zdjęcia produktów, teksty, grafiki, kody źródłowe, oprogramowanie, bazy danych i inne rozwiązania techniczne oraz materiały będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani wykorzystywać żadnych jego elementów dla celów innych niż związane z prawidłowym korzystaniem z Serwisu lub w sposób wyraźnie dopuszczający do takiego wykorzystywania przez obowiązujące przepisy prawa. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Administratora, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.
 5. Administrator dokłada starań, aby użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym funkcjonalności Programu, w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 6. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. 
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany już zawartych umów i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu a także modyfikacje, konserwacje i inne czynności wskazane w ust. 5-8 niniejszego paragrafu, nie mają wpływu na realizację złożonych zamówień/dokonanych darowizn, które będą realizowane zgodnie z pierwotnymi założeniami.
 9. Rozpoczęcie korzystania z Programu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.

§ 3 Udział w Programie i przekazywanie darowizny

 1. Aby wziąć udział w Programie Uczestnik, spełniający wymogi określone w niniejszym Regulaminie, powinien wejść na stronę Serwisu z odpowiednią zakładką Programu „Prezenty bez Pudła” i wybrać dowolny produkt (lub produkty) spośród dostępnych w Serwisie w ramach Programu, który Uczestnik chce, aby został ufundowany z jego kwoty darowizny, stanowiący jej równowartość. 
 2. Uczestnik może także wybrać opcję certyfikatu oraz dodatkowej darowizny na rzecz Stowarzyszenia PKN UNICEF. 
 3. Uczestnik może przekazać darowiznę na wybrane przez siebie produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
 4. W celu dokonania darowizny należy:
  1. wskazać na produkty dostępne w Serwisie, które Uczestnik chce aby zostały ufundowane z jego kwoty darowizny, stanowiącej ich równowartość, za pomocą opcji „DO KOSZYKA” (lub innego analogicznego);
  2. wskazać w sposób kompletny dane Darczyńcy w postaci imienia i nazwiska oraz adresu mailowego, a także opcjonalnie podać numer telefonu kontaktowego;
  3. potwierdzić dokonanie darowizny, w tym łączną sumę darowizny oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek wyboru/check boxu o treści odpowiednio  „Akceptuję Regulamin Programu Prezenty bez Pudła” oraz „Akceptuję Regulamin Serwisu, a następnie przycisku „Potwierdź” (lub innego równoważnego). Do momentu potwierdzenia dokonania darowizny – naciśnięcia przycisku „Potwierdź” (lub innego równoważnego) – Uczestnik ma możliwość modyfikacji formularza darowizny.
 5. Po dokonaniu płatności, Darczyńca otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail wybrany certyfikat w pliku PDF. Po wydrukowaniu, certyfikat może być podarowany lub zachowany dla siebie.
 6. W przypadku, gdy objęty dokonaną darowizną wybrany przez Darczyńcę produkt nie będzie dostępny, Stowarzyszenie PKN UNICEF/UNICEF zastrzega sobie możliwość jego zamiany na inny produkt z tej samej kategorii i wysłania tego zamiennego produktu pomocowego do kraju, w którym UNICEF prowadzi swoje programy pomocowe, zgodnie z celami statutowymi.

§ 4 Wartość produktów i płatności

 1. Wartości (ceny) podawane przy produktach uczestniczących w Programie są wartościami wyrażonymi w złotych polskich. Wartości (ceny) podawane w Serwisie są wiążące w chwili dokonania przez Uczestnika darowizny. Do łącznej wartości darowizny są wliczane wartości wszystkich wybranych przez Darczyńcę Prezentów bez Pudła oraz ewentualnej dodatkowej darowizny, o ile Darczyńca zadecyduje o jej dokonaniu. Informacja na temat całkowitej wartości dokonanej darowizny, uwzględniającej koszt wszystkich Prezentów bez Pudła objętych darowizną oraz ewentualnej dodatkowej darowizny, jest przedstawiana Darczyńcy w ramach formularza dokonywanej darowizny oraz w wiadomości e-mail o przyjęciu darowizny do realizacji wysłanej przez Administratora.
 2. Płatności  z tytułu dokonywanej darowizny są obsługiwane przez operatora płatności: PayU SA, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000274399.
 3. W celu dokonania płatności  z tytułu dokonywanej darowizny Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu www.payu.pl. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać płatności za pomocą: kart płatniczych, przelewów elektronicznych oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności PayU SA jest dostępna na stronie https://poland.payu.com/rozwiazania-platnicze/).
 4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz sposobu jej wykonania przez operatora płatności określają regulaminy, z którymi Użytkownik może się zapoznać na stronie https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania przed rozpoczęciem płatności.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich produktów dostępnych w ramach Programu, w szczególności w zakresie ilości i wartości (ceny) produktów, dodawania i wycofywania produktów z oferty. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na dokonane przez Darczyńcę darowizny przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności wartości (ceny), które będą realizowane na dotychczasowych warunkach, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7.

§ 5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202. Stowarzyszenie PKN UNICEF dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Darczyńców przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z treścią ewentualnej zgody Darczyńców i niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu (w tym Polityką prywatności). W szczególności Administrator podejmuje rozsądne środki bezpieczeństwa w celu zapobiegnięcia utraty, nieupoważnionego dostępu, użycia, zmiany oraz ujawnienia wszelkich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. Dane przetwarzane są w celu realizacji świadczonych usług na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Serwisu (podstawa z art. 6 ust. 1 li. B) RODO), a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Stowarzyszenia PKN UNICEF, jako administratora danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w innym celu niż wskazane powyżej, odbywać się będzie po uzyskaniu zgody Darczyńcy na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie wskazanym w tej zgodzie. Podawanie przez Darczyńców ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia dokonania wpłaty darowizny, jak również zamówienia newslettera. 
 2. Darczyńcy mają prawo do:- dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody w zakresie w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie, przenoszenia danych osobowych, uzyskania kopii danych;- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora;- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Darczyńca uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 3. Darczyńca jest zobowiązany do podawania danych osobowych prawdziwych i kompletnych, zgodnie ze wskazaniami w Serwisie. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Darczyńcę.
 4. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Darczyńcy.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie pod adresem www.unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z realizacją Programu będą przyjmowane przez Administratora w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C - z dopiskiem: „Dział obsługi darczyńcy” lub pocztą elektroniczną na adres: darczyncy@unicef.pl.
 2. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji: danych Uczestnika (imię, nazwisko oraz adres), daty dokonania darowizny, informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, oraz danych kontaktowych składającego reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Prawidłowe reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia przez Uczestnika w sytuacji wskazanej w ust. 3 i wysłane na adres email zgłaszającego wskazany w reklamacji lub listowny w przypadku braku podania przez zgłaszającego reklamację adresu email. Jeżeli w ciągu 14 dni Administrator nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.
 5. Decyzja Administratora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej unicef.pl/regulaminy/regulamin-programu-prezenty-bez-pudla
 2. Na życzenie Uczestnika, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Administrator prześle kopię niniejszego Regulaminu. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego i Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, a w szczególności dotyczących świadczenia przez Administratora usług elektronicznych, takich jak korzystanie z Serwisu, czy też zamówienie subskrypcji newslettera, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisu. W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami Regulaminu Serwisu pierwszeństwo stosowania mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Administrator poinformuje Uczestników co najmniej na 30 dni przed wprowadzeniem zmian poprzez zamieszczenie treści nowego Regulaminu na stronie Programu. Do darowizn przekazanych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już dokonane darowizny. W przypadku, gdy Uczestnik nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie powinien zaprzestać korzystania z Programu. 
 6. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3.08.2023 roku.

Zarząd Stowarzyszenia PKN UNICEF

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej