Regulamin webinarium

Regulamin webinarium organizowanych on-line przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniżej wymienione terminy należy przez nie rozumieć:

Stowarzyszenie PKN UNICEF/Administrator/Organizator – Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000107957, NIP: 527-23-76-153, Regon 015155202;

Uczestnik– pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Webinarium, organizowanym przez Organizatora;

Serwis – grupa powiązanych ze sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, dostępnych pod domeną internetową unicef.pl. Serwisy internetowe, poza treścią statyczną, często mają sekcję wiadomości oraz oferują możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. Jednym z elementów Serwisu jest m.in. podstrona dotycząca Programu;

Webinarium – nieodpłatna usługa internetowego seminarium o charakterze szkoleniowym niezależnie od formy (wykład, zespół wykładów, wykład interaktywny, debata internetowa, wywiad tematyczny ze specjalistą etc.), realizowana przez Organizatora w czasie rzeczywistym dla Uczestników za pośrednictwem stosownej aplikacji lub platformy (wskazanych każdorazowo przez Organizatora w ogłoszeniu o danym Webinarium), mająca na celu uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy Uczestników, w szczególności o dziedziczeniu, formach rozporządzania majątkiem na wypadek śmierci, Programie Ponadczasowi, itp.; 

Program Ponadczasowi – program organizowany przez Stowarzyszenie PKN UNICEF, mający na celu zachęcanie Polaków do sporządzania testamentów i zabezpieczenia swoich bliskich, a także idei zapisu testamentowego na rzecz wsparcia dla Stowarzyszenie PKN UNICEF. Szczegółowe informacje o Programie Ponadczasowi dostępne są w serwisie internetowym unicef.pl;

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Formularz rejestracji – internetowy formularz, wypełniany przez Uczestnika w celu
rejestracji Uczestnika na udział w Webinarium, dostępny na stronie https://unicef.pl/testament.

Regulamin - niniejszy regulamin Webinarium organizowanych on-line przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, zamieszczony pod adresem https://unicef.pl/regulaminy/regulamin-webinarium. Regulamin jest publicznie i nieodpłatnie dostępny dla wszystkich osób, w  sposób,  który  ułatwia  jego pozyskanie, odtwarzanie, przechowywanie i utrwalanie w zwykłym toku czynności za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta dany użytkownik;

§ 2 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udziału Uczestnika w Webinarium, organizowanym przez Stowarzyszenie PKN UNICEF.
 2. Przed wzięciem udziału w Webinarium, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz oświadcza i potwierdza, że biorąc udział w Webinarium akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 3. Udział w Webinarium jest nieodpłatny.
 4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Webinarium w każdej chwili.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z usługi Webinarium zgodnie z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 6. Organizator lub osoba prowadząca Webinarium określa czas jego trwania, przy czym co do zasady wynosi on od 60 minut do 120 minut, o ile w danym przypadku Organizator nie wskaże inaczej.
 7. Liczba Uczestników jednego Webinarium może być ograniczona do ilości osób wskazanej przez Organizatora. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników.
 8. Uczestnik nie ma prawa do rejestrowania przy pomocy jakichkolwiek środków audiowizualnych i rozpowszechniania treści i przebiegu Webinarium w jakiejkolwiek formie ani w całości, ani we fragmentach, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 poniżej.
 9. Organizator dokłada najwyższej staranności aby Webinarium prowadzili kompetentni wykładowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinarium.

§ 3 Wymagania techniczne korzystania z Webinarium

 1. Webinarium odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem wskazanej przez Organizatora platformy, przy czym co do zasady jest to patforma ClickMeeting, chyba, że w przypadku organizacji danego Webinarium Organizator przewiduje  inną platformę/aplikację, o czym poinformuje Uczestników. 
 2. Do uczestnictwa w Webinarium niezbędny jest komputer lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające online odbieranie wizji i fonii, z dostępem do sieci Internet (włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, posiadającym wtyczkę akceptującą technologię Flash, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript), aktywne konto poczty elektronicznej oraz właściwe oprogramowanie, w tym właściwa przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge), a także dostęp do aplikacji lub platformy, za pośrednictwem której realizowane jest Webinarium.
 3. Uczestnik we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do zapewnienia sobie sprzętu i dostępu do oprogramowania/aplikacji/platformy wskazanego w ust. 2 powyżej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Webinarium spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sprzętu Uczestnika z wymaganiami lub z infrastrukturą informatyczną Organizatora lub podmiotów, za pośrednictwem których Organizator realizuje Webinarium.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do nieingerowania w treść Webinarium, w szczególności poprzez wchodzenie w nieuprawnioną interakcję z serwerami/urządzeniami Organizatora lub podmiotów, za pośrednictwem których Organizator realizuje Webinarium (np. wysyłanie złośliwego oprogramowania, blokowanie chatów, etc.).

§ 4 Zgłoszenie udziału w Webinarium

 1. W celu zgłoszenia udziału w Webinarium Uczestnik jest zobowiązany wypełnić Formularz rejestracji i podać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, nazwa/pseudonim Uczestnika, pod którym pojawi się podczas Webinarium, adres e-mail. Uczestnik ma ponadto możliwość złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy i/lub zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Stowarzyszenie PKN UNICEF i kontakt na podany przez Uczestnika numer telefonu w celach marketingu bezpośredniego usług i produktów Organizatora. Wyrażenie zgód jest dobrowolne i nie warunkuje udziału w Webinarium.
 2. W toku wypełniania Formularza rejestracji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić jego akceptację.
 3. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Webinarium upływa najpóźniej do 3 godzin przed rozpoczęciem Webinarium, przy czym za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę wpłynięcia Formularza rejestracji do Organizatora.
 4. Po zapisaniu się na Webinarium, Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu wysłane na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu rejestracji oraz ew. linki/pliki z materiałami szkoleniowymi. 

§ 5 Zasady uczestnictwa w Webinarium

 1. Po zakończeniu rejestracji na Webinarium Uczestnik otrzyma link umożliwiający udział w Webinarium wysłany na adres e-mail Uczestnika podany przez niego w Formularzu rejestracji. Link będzie aktywny w terminie Webinarium. W przypadku braku linku lub problemów z jego otworzeniem, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem.
 2. W zależności od rodzaju aplikacji/platformy, za pośrednictwem której jest organizowane Webinarium oraz ilości osób biorących w nim udział, Uczestnik Webinarium podczas Webinarium ma możliwość zadawania pytań lub wypowiadania swoich komentarzy w formie chatu lub poprzez ustną wypowiedź z włączonym mikrofonem. Pytania zadawane przez Uczestników i komentarze powinny dotyczyć zagadnień i tematyki Webinarium. Pytania/komentarze opublikowane na chacie będą widoczne, w tym oznaczenie osoby (przy użyciu nazwy/pseudonimu jaką Uczestnik wybrał na czas trwania Webinarium aby zachować anonimowość przed innymi Uczestnikami), która je zadaje/wypowiada, dla innych uczestników Webinarium w czasie rzeczywistym.
 3. Podczas Webinarium nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami, Uczestnicy Webinarium nie udostępniają swojego wizerunku.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania z ważnych powodów zmian wzakresie programu Webinarium lub warunków technicznych jego organizacji. Wprzypadku gdyby, z przyczyn losowych lub niezależnych od Organizatora, Webinarium nie mogło odbyć się w zaplanowanym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość jego odwołania lub zmiany jego terminu. W takim przypadku Uczestnik zostanie o tym powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną lub za pośrednictwem aplikacji/platformy, na której jest organizowane Webinarium.
 5. Po zakończeniu Webinarium Organizator prześle jego Uczestnikom na adresy mailowej wskazane przez nich w trakcie rejestracji na Webinarium, ankietę podsumowującą Webinarium.

§ 6 Własność intelektualna

 1. Wszelkie materiały, nagrania, publikacje, znaki towarowe, handlowe oraz inne treści i dzieła publikowane, prezentowane, retransmitowane, rozpowszechniane w czasie trwania Webinarium podlegają i są objęte ochroną prawa autorskiego w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z nich bez zgody właściciela jest zabronione, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
 2. Wszelkie prawa, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do treści Webinarium oraz udostępnionych Uczestnikowi materiałów, a także do aplikacji lub platform, za pośrednictwem których Webinarium jest organizowane, należą do Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem, w szczególności prowadzących Webinarium, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Organizatora lub w/w podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
 3. Z chwilą rozpoczęcia Webinarium Organizator udziela niewyłącznej, niezbywalnej, i obowiązującej na terytorium całego świata licencji na korzystanie z Webinarium, wyłącznie jednak w zakresie własnego użytku osobistego Uczestnika, zdefiniowanego w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnik nie ma prawa nagrywania, retransmisji, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu Webinarium ani materiałów z Webinarium, ani udostępniania tych treści osobom trzecim z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
 5. W przypadku, gdyby w ramach wypowiedzi Uczestnika w trakcie Webinarium, o których mowa w § 5 ust. 2, zostały podane przez Uczestnika informacje stanowiące tajemnicę podlegającą ochronie na podstawie odrębnych przepisów, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Organizatora. Organizator podejmie stosowne niezbędne działania faktyczne i prawne w celu zabezpieczenia chronionych treści.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi, opinie, zalecenia, działania i zaniechania wygłaszane przez prelegentów i Uczestników Webinarium. Osoby te mają swobodę wypowiedzi i wszelkie wypowiedzi oraz działania podejmują w imieniu i na rachunek własny – z zachowaniem zasad wskazanych w § 5 ust. 2 powyżej. 
 7. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa, dobrego imienia i czci innych osób, w szczególności innych Uczestników, może on w każdej chwili przerwać transmisję, uniemożliwić Uczestnikowi naruszającemu w/w zasady dalsze uczestnictwo, a także usunąć w całości lub w części zapis Webinarium z serwerów i archiwów. 

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z danym Webinarium należy składać do Organizatora, przy czym dla celów dowodowych Organizator sugeruje składanie reklamacji w formie pisemnej bezpośrednio lub listownie na adres Organizatora: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Powązkowska 44 C, 01-797 Warszawa, z dopiskiem „Webinarium spadkowe” w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją (decyduje data stempla pocztowego), chyba, że obowiązujące przepisy prawa przewidują dłuższe terminy, w takim przypadku obowiązują terminy wynikające z przepisów prawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. imię i nazwisko osoby zgłaszającej Reklamację;
  2. adres do korespondencji;c. opis Reklamacji.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Organizator rozpatrzy Reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania lub jej uzupełnienia w sytuacji wskazanej w ust. 3. Odpowiedź w sprawie Reklamacji zostanie przesłana w formie pisemnej listem poleconym na wskazany w piśmie zawierającym Reklamację adres do korespondencji lub drogą elektroniczną/telefoniczną w przypadku braku podania przez osobę zgłaszającą reklamację adresu pocztowego. 
 5. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej Reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej Reklamację do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Webinarium jest Organizator, tj. Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202, KRS:  0000107957.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Webinarium zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym Uczestnik Konkursu może kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną poprzez adres e - mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym wskazanym w ust. 1 powyżej.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w Formularzu rejestracji na Webinarium, tj. imię, nazwisko, nazwa/pseudonim Uczestnika, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość i województwo zamieszkania, oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w serwisie z Formularzem rejestracyjnym lub w ramach aplikacji/platformy służącej do organizacji Webinarium (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której użytkownik korzysta, typ systemu operacyjnego itp.). 
 5. Administrator zbiera dane osobowe Uczestników bezpośrednio od Uczestników poprzez wypełnienie Formularza rejestracji na Webinarium, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną, wyrażając zgodę na kontakt poprzez telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. telefon) lub w momencie korzystania z serwisu z Formularzem rejestracyjnym lub w ramach aplikacji/platformy służącej do organizacji Webinarium. 
 6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  1. realizacji Webinarium na zasadach opisanych w Regulaminie oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Webinarium (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO);
  2. związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, rozpatrywanie zapytań i reklamacji w Webinarium, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. przesyłania Uczestnikowi drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach oraz z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz wizerunku Stowarzyszenie PKN UNICEF, a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Uczestnika numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego - w oparciu o wyrażoną przez Uczestnika dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu zgody Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane:a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych;b) współpracującym z Administratorem podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do przeprowadzenia Webinarium, prowadzenia serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, realizacji Webinarium (w tym dostawcom platform lub aplikacji, za pośrednictwem których Webinarium jest przeprowadzane), w tym prowadzącym Webinarium, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym) – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora;c) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich tj. podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub organizacji międzynarodowej. 
 9. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu. 
 10. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:
  1. w przypadku przetwarzania w celu realizacji Webinarium oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, do czasu zakończenia Webinarium, z zastrzeżeniem poniższych okresów;
  2. w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
  3. zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas (np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego);
  4. przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora danych;
  5. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż Uczestnik zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy Administrator ustali, że dane uległy dezaktualizacji;
  6. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie Administratora przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Uczestnik zgłosi swój sprzeciw.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. żądania sprostowania danych,
  3. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. uzyskania kopii swoich danych,
  5. przeniesienia danych osobowych,
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, w tym ze względu na szczególną sytuację Uczestnika,
  7. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Uczestnik uzna, że podczas przetwarzania danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
 12. Podanie danych osobowych określonych w Formularzu rejestracji na Webinarium jako obowiązkowe, tj. imienia i nazwiska, nazwy/pseudonimu Uczestnika,  oraz adresu e-mail, jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym, jednakże brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Webinarium. Podanie pozostałych danych osobowych, w szczególności zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Uczestnika numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, jest dobrowolne i zależne od zgody Uczestnika oraz nie jest niezbędne do rejestracji na Webinarium i wzięcia w nim udziału. Uczestnik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Uczestnika, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.  
 13. Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Polski Komitet Narodowy UNICEF, Uczestnik może zapoznać się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu udostępniona jest nieodpłatnie na stronie https://unicef.pl/regulaminy/regulamin-webinarium
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie (pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestnika danego Webinarium), o czym poinformuje Uczestników na stronie https://unicef.pl/regulaminy/regulamin-webinarium, przy czym do Webinarium niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. Z zastrzeżeniem zdania wcześniejszego, zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej publikacji. 
 3. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu, Uczestnik Webinarium może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie wątpliwości.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2022 roku.

Zobacz również

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

WIDEO - O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jaka jest rola rodziców w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Czy kryzysom można przeciwdziałać? Kiedy szukać wsparcia specjalisty? 

Więcej
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty.

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Więcej