Regulamin SMS akcji „Pomoc dla Jemenu”

§1. Definicje

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
  1. a. Organizator - podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej;
  2. b. Operatorzy - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o.);
  3. c. GSM - (Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej;
  4. d. Integrator – firma telekomunikacyjna pośrednicząca pomiędzy Operatorami a Organizatorem, której rolą jest techniczna obsługa SMS SCI oraz gromadzenie wszystkich spływających SMS (Serwer SMS);
  5. e. SMS SCI (SMS Short Code) - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty według jego cennika;
  6. f. Akcja SMS „POMOC DLA JEMENU” – Akcja opisana w § 4;
  7. g. Usługi – usługi dostępne w ramach Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU” na stronie internetowej www.unicef.pl/jemen polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4;
  8. h. Abonent - Klient sieci telefonii stacjonarnej (PSTN) lub sieci GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;
  9. i. Uczestnik - Abonent biorący udział w Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU”;
  10. j. Numer SMS SCI - numer SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU”;
  11. k. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer SMS SCI;
  12. l. SMS Aktywujący – wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer SMS SCI;
  13. m. Regulamin - niniejszy regulamin Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU”
  14. n. Call Center – firma świadcząca usługę kontaktu telefonicznego w ramach zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU” oraz dostawcą Usług w ramach Akcji jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107957 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5272376153, numer identyfikacyjny REGON 015155202.
 2. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji są aktywne od godziny 00.00 dnia 9 listopada 2020 roku do godziny 24:00 dnia 31 marca 2021 roku.
 4. W celu przystąpienia do Akcji Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej.
 5. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
 6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Akcji następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych.
 7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z Akcji zostały opisane w § 4 poniżej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych lub internetowych (w tym opóźnienia czasowe w przesyłaniu wiadomości SMS-owych między Uczestnikami a Operatorami Telefonii Komórkowej oraz między Operatorami Telefonii Komórkowej a Organizatorem, jeżeli nie wynikają one z winy Organizatora) określonych w niniejszym Regulaminie, jak również za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Abonentów z Usług dostępnych w ramach Akcji oraz za niezawinione przez Organizatora problemy związane z dostępnością lub funkcjonowaniem Usług dostępnych w ramach Akcji.

§ 3 Osoby uprawnione do uczestniczenia w Akcji

 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Akcji mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Opis Akcji

 1. Akcja polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer SMS SCI 4472 o treści: UNICEF1, UNICEF2, UNICEF3, UNICEF4, UNICEF5, UNICEF6, UNICEF7, UNICEF8, UNICEF9, UNICEF10, UNICEF11, UNICEF12, UNICEF13, UNICEF14, UNICEF15, UNICEF16, UNICEF17, UNICEF18, UNICEF19, UNICEF20, UNICEF21, UNICEF22, UNICEF23, UNICEF24, UNICEF25, UNICEF26, UNICEF27, UNICEF28, UNICEF29, UNICEF30, UNICEF31, UNICEF32, UNICEF33, UNICEF34 lub UNICEF35.
 2. Koszt wysłania SMSa pod numer 4472 jest zgodny z cennikiem Operatora. Jeśli Abonent ma w ramach swojego abonamentu nielimitowane SMSy, to nie ponosi kosztów za wysłanego SMSa.
 3. Nadawca SMS, który uczestniczył w innych wybranych akcjach Organizatora i w ustalonym przez Organizatora przedziale czasu (do 1 roku wstecz) nie przystąpił do programu dla Stałych Darczyńców tj. UNICEF365,  po wysłaniu SMS, o którym mowa w pkt. 1 § 4 niniejszego Regulaminu, otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji wraz ze wskazaniem sposobów wsparcia UNICEF darowizną jednorazową.
 4. Nadawca SMS, z wyłączeniem przypadków, do których odnosi się pkt. 3 § 4 niniejszego Regulaminu, w odpowiedzi otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji. Następnie pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia PKN UNICEF, w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia PKN UNICEF, na co Uczestnicy wyrażają zgodę biorąc udział w Akcji.

§ 5 Promowanie Akcji

 1. Akcja będzie promowana m.in. w:
  1. a. Internecie,
  2. b. środkach masowego przekazu.

§ 6 Postępowania reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące działania Akcji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: darczyncy@unicef.pl. lub pisemnie, listem poleconym na adres Organizatora: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Powązkowska 44 C, 01-797 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja: Akcja SMS „POMOC DLA JEMENU””.
 2. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 3. Reklamacje można wnosić do 30 kwietnia 2021 roku włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail, nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS w ramach Akcji) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 5. Organizator dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
 6. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 7. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 4 powyżej nie będą rozpatrywane.

§ 7 Dane osobowe Uczestników

 1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie.
 2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88)(„RODO”), administratorem danych osobowych Uczestnika udostępnionych w ramach Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU” jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202 („Administrator”).
 3. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: numer telefonu.
 4. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem polegającej na uczestnictwie w Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU” na zasadach opisanych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, dla celów podatkowych i na podstawie Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). W przypadku uzyskania dobrowolnej zgody na prowadzenie takich działań, przetwarzanie będzie odbywać się także w celu prowadzenia działalności marketingowej drogą pocztową, mailem lub telefonicznie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
 5. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
 7. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 8. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały pseudonimizacji.
 9. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 10. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy uczestnictwa w Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU”.
 11. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.unicef.pl/jemen.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji SMS „POMOC DLA JEMENU”. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z:
  1. a. Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. b. Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach tej Akcji.
  3. c. Wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez Uczestnika od Organizatora SMSów, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wszelkie działania w ramach Akcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Akcji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Abonentów poprzez ogłoszenie na stronie www.unicef.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po siedmiu dniach od daty jej publikacji na stronie internetowej.
 5. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów mogących się pojawić w trakcie realizacji Akcji oraz po jego zakończeniu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Organizatora.
 6. Upusty cenowe do numeru dostępowego do Akcji mają zastosowanie dla grup Abonentów, które mają w swojej ofercie nielimitowaną ilość darmowych SMS.
 7. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające realizację Akcji.

Warszawa, 9 listopada 2020

Zobacz również

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Specjalista/ka ds. Social Mediów i PR

Więcej
Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzież z całej Polski wypracowała listę zagadnień, jakie są dla nich szczególnie istotne i jakie powinny być według nich uwzględnione w kontekście europejskim.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej