Regulamin telewizyjnej akcji SMS

§1. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a. Organizator - podmiot wskazany w § 2 ust. 1 poniżej;
b. Operatorzy - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski (w szczególności Orange Polska S.A., T-Mobile Polska S.A., Polkomtel S.A., P4 Sp. z o.o.);
c. GSM - (Global System for Mobile Communications) - system komórkowej telefonii cyfrowej;
d. Integrator – firma telekomunikacyjna pośrednicząca pomiędzy Operatorami a Organizatorem, której rolą jest techniczna obsługa SMS SCI oraz gromadzenie wszystkich spływających SMS (Serwer SMS);
e. SMS SCI (SMS Short Code) - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez Operatora Telefonii Komórkowej opłaty według jego cennika;
f. Akcja SMS/Akcja – każdorazowa Akcja SMS opisana w § 4;
g. Usługi – usługi dostępne w ramach Akcji SMS, każdorazowo wskazywane na stronie internetowej https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje polegające w szczególności na umożliwieniu Abonentom otrzymywania informacji za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji opisanych w § 4;
h. Abonent - Klient sieci GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM Operatorów Telefonii Komórkowej;
i. Uczestnik - Abonent biorący udział w Akcji SMS;
j. Numer SMS SCI - numer SMS podany Uczestnikowi w ogłoszeniu o Akcji SMS w celu aktywacji i uczestniczenia w Akcji SMS;
k. Wiadomość SMS - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika na Numer SMS SCI;
l. SMS Aktywujący – wiadomość SMS, którą Uczestnik przesyła na podany numer SMS SCI;
m. Regulamin - niniejszy regulamin każdej Akcji SMS.
n. Call Center – firma świadcząca usługę kontaktu telefonicznego w ramach zawartej z Organizatorem umowy powierzenia przetwarzania danych.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem każdej Akcji SMS oraz dostawcą Usług w ramach Akcji jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107957 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadające NIP 5272376153, numer identyfikacyjny REGON 015155202.
2. Żadna Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
3. Akcja oraz Usługi w ramach danej Akcji są aktywne od daty każdorazowo wskazanej w ogłoszeniu o danej Akcji, w szczególności na stronie internetowej https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje.
4. W celu przystąpienia do Akcji Abonent powinien posiadać aktywną kartę SIM, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej.
5. Akcja oraz Usługi w ramach Akcji dostępne są wyłącznie dla Abonentów znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM Polskich Operatorów Komórkowych.
6. Korzystanie z Usług dostępnych w ramach Akcji następuje za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w szczególności za pośrednictwem kanału komunikacji SMS oraz połączeń internetowych.
7. W celu korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji Abonent powinien posiadać aktywny numer, w jednej z sieci Operatorów Telefonii Komórkowej.
8. Szczegółowe zasady korzystania z Akcji zostały opisane w § 4 poniżej.

§ 3 Osoby uprawnione do uczestniczenia w Akcji

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach Akcji są pełnoletni Abonenci będący posiadaczami aktywnego telefonu komórkowego, albo w systemie abonamentowym albo w systemie pre-paid, w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na udział w Akcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w tym na przetwarzanie danych osobowych tych osób w zakresie wskazanym w § 7 Regulaminu. W takim przypadku zgoda przedstawiciela ustawowego powinna zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@unicef.pl
2. Osobami uprawnionymi do brania udziału w Akcji mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników, w rozumieniu stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§ 4 Opis Akcji

1. Poszczególnym Akcjom ogłaszanym przez Organizatora będą przypisane różne Numery SMS SCI oraz treści wiadomości SMS, każdorazowo wskazywane w ogłoszeniu o danej Akcji. Akcja polega na wysyłaniu przez Abonenta Wiadomości SMS na Numer SMS SCI i o treści każdorazowo wskazanych w ogłoszeniu o danej Akcji. 
2. Koszt wysłania SMSa pod numer wskazany w ogłoszeniu o danej Akcji jest zgodny z cennikiem Operatora. Jeśli Abonent ma w ramach swojego abonamentu nielimitowane SMSy, to nie ponosi kosztów za wysłanego SMSa.
3. Nadawca SMS, który uczestniczył w innych wybranych akcjach Organizatora i w ustalonym przez Organizatora przedziale czasu nie przystąpił do programu dla Stałych Darczyńców tj. UNICEF365, lub jest już Stałym Darczyńcą programu UNICEF365, po wysłaniu SMS, o którym mowa w pkt. 1 § 4 niniejszego Regulaminu, otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji wraz ze wskazaniem sposobów wsparcia UNICEF darowizną jednorazową na cele wskazane w ogłoszeniu o Akcji lub pracownicy/współpracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia PKN UNICEF w ramach Akcji.
4. Nadawca SMS, z wyłączeniem przypadków, do których odnosi się pkt. 3 § 4 niniejszego Regulaminu, w odpowiedzi otrzyma SMS potwierdzający udział w Akcji. Następnie pracownicy Call Center skontaktują się telefonicznie z nadawcą SMSa, w celu przekazania szczegółowych informacji o prowadzonej Akcji i możliwości wspierania działań Stowarzyszenia PKN UNICEF w ramach Akcji. 

§ 5 Promowanie Akcji

1. Akcja będzie promowana m.in. w:
1. a. Internecie,
2. b. środkach masowego przekazu.

§ 6 Postępowania reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Akcją należy składać pocztą elektroniczną na adres: darczyncy@unicef.pl, na piśmie bezpośrednio lub listownie (sugeruje się wysyłkę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Organizatora: Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF, ul. Powązkowska 44 C, 01-797 Warszawa, przez cały czas trwania Akcji, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej zakończenia, zgodnie z terminem trwania Akcji wskazanym w ogłoszeniu o Akcji. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
b) adres do korespondencji,
c) ewentualnie nr telefonu komórkowego, z którego wysłano SMS w ramach Akcji
d) opis reklamacji,
e) żądania osoby zgłaszającej reklamację.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana zostanie specjalna Komisja Sprawdzająca. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.
5. Osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji niezwłocznie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 7 Dane osobowe Uczestników

1. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez Uczestnika z danymi Abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie (posiadanymi przez Operatora Telefonii Komórkowej). Organizator nie będzie w szczególności sprawdzał danych wskazanych przez osobę, która odbierze połączenie zainicjowane przez Organizatora. 
2. Niniejszym Administrator informuje, że przetwarza dane osobowe Uczestników Akcji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 
3. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie (01-797), przy ul. Powązkowskiej 44 C, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202, KRS:  0000107957 („Administrator”).
4. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym Uczestnicy Akcji mogą kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych pocztą elektroniczną poprzez adres e - mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym Administratora wskazanym w ust. 3 powyżej.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci numeru telefonu, z którego wysłano Wiadomość SMS oraz ewentualnie inne dane podane przez Uczestnika Akcji w toku rozmowy telefonicznej, a która może być nagrywana.
6. Dane osobowe Administrator zbiera bezpośrednio od Uczestnika Akcji poprzez wysłanie Wiadomości SMS oraz rozmowę telefoniczną. 
7. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- realizacji Akcji (usługi) na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz działań podjętych w związku z jej organizacją (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO),
- zapewnienia prawidłowego przebiegu rozmów prowadzonych z klientami za pośrednictwem systemu infolinii, utrwalanych w formie nagrania - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na nagrywanie rozmowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
- realizacji lub dążenia do zawarcia umowy z Administratorem, w szczególności umowy przekazywania: regularnych darowizn przez polecenie zapłaty lub darowizn jednorazowych lub cykliczne obciążenie karty płatniczej (recurring) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. podniesienie bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klientów, ograniczenie możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia, zabezpieczenie materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce w/w naruszenie, zapewnienie ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w czasie połączenia, umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, dopasowania treści usług Administratora (np. obsługi infolinii) do potrzeb odbiorców, zapewnienia bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie oraz rozpatrywanie zapytań i reklamacji produktów i usług Administratora, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu jego zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
8. Dane osobowe Uczestników Akcji mogą być przekazywane:
a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
b) współpracującym z Administratorem podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym obsługę infolinii, podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, w tym za pośrednictwem infolinii, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na nasze zlecenie, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym)  – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
c) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Akcji nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe Uczestników Akcji nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
11. Okres przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:
- w przypadku przetwarzania w celu realizacji Akcji oraz działań podjętych w związku z jej organizacją, do czasu zakończenia Akcji, z zastrzeżeniem poniższych okresów,
- w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego Uczestnicy Akcji mogą ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
- gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, Administrator będzie przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- przez okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora danych,
- w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż Uczestnik Akcji zgłosi swój sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy Administrator ustali, że uległy one dezaktualizacji,
- w odniesieniu do pozostałych celów opartych na uzasadnionym interesie Administratora przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż Uczestnik Akcji zgłosi swój sprzeciw. 
12. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- żądania sprostowania danych,
- usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
- uzyskania kopii swoich danych,
- przeniesienia danych osobowych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, w tym ze względu na szczególną sytuację Uczestnika Akcji,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Uczestnik Akcji uzna, że podczas przetwarzania jego danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO.
13. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli Uczestnik Akcji skorzysta z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych Uczestnika Akcji w tym celu.
14. Podanie danych osobowych w postaci numeru telefonu jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym. Brak podania tych danych osobowych uniemożliwi wzięcia udziału w Akcji. Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny ale jest konieczna, w celu prowadzenia rozmowy. Podanie innych danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne i nie jest niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 
15. Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach internetowych Administratora oraz w ramach świadczenia przez Administratora innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Wysłanie przez Abonenta SMS-a Aktywującego jest równoznaczne z:
a. Pełną akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu,
b. Potwierdzeniem, iż Uczestnik spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji oraz do korzystania z Usług dostępnych w ramach tej Akcji.
2. Wszelkie działania w ramach Akcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Akcji oraz na stronie internetowej https://unicef.pl/regulaminy.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Abonentów poprzez ogłoszenie na stronie www.unicef.pl, przy czym do Akcji niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu. Z zastrzeżeniem zdania wcześniejszego, zmiana Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej publikacji na wskazanej powyżej stronie internetowej.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą polskie przepisy prawa.

Warszawa, 1 czerwca 2021r.

ORGANIZATOR

Zobacz również

O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

WIDEO - O zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży

Jaka jest rola rodziców w ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży? Czy kryzysom można przeciwdziałać? Kiedy szukać wsparcia specjalisty? 

Więcej
Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Rozstrzygnięcie konkursu grantowego „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”

Konkurs grantowy „Młodzi dla Klimatu w Wielkopolsce”, organizowany przez UNICEF Polska i firmę Symbase, został rostrzygnięty.

Więcej
Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Dołącz do naszego Zespołu w UNICEF Polska - Wsparcie Działu Obsługi Darczyńców

Więcej