Klauzula informacyjna dla uczestników konferencji, szkoleń, webinarium

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Szczegóły zamieszczamy poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, 01-797 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202, KRS: 0000107957 („Administrator” lub „Stowarzyszenie PKN UNICEF”).

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”), z którym mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych, poprzez adres e - mail: iod@unicef.pl lub pod naszym adresem pocztowym wskazanym powyżej.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy dane osobowe, które podali Państwo wypełniając formularz rejestracyjny do danej konferencji, szkolenia, webinarium lub innego wydarzenia („Wydarzenie”) organizowanego przez Stowarzyszenie PKN UNICEF, lub w trakcie jego przebiegu, tj. następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa/pseudonim Uczestnika, adres e-mail, miejscowość i kod, województwo, stanowisko, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, wizerunek oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszych serwisach z formularzem rejestracyjnym do Wydarzenia lub w ramach aplikacji/platformy służącej do organizacji Wydarzenia (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.).

Źródło danych

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez wypełnienie formularza rejestracji na dane Wydarzenie, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną, wyrażając zgodę na kontakt poprzez telekomunikacyjne urządzenie końcowe (np. telefon), wyrażając zgodę na wykorzystywanie wizerunku lub w momencie korzystania z serwisu z formularzem rejestracyjnym lub w ramach aplikacji/platformy służącej do organizacji Wydarzenia.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • realizacji Wydarzenia oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, w tym prawidłowego przeprowadzenia Wydarzenia (podstawa z art. 6 ust. 1 li. b) RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • związanych z koniecznością wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, w tym wystawiania zaświadczeń do celów podatkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - obowiązek prawny; 
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jakim jest m.in. bieżąca komunikacja w związku z organizowanym Wydarzeniem, obrona i dochodzenie roszczeń oraz tworzenie zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, rozpatrywanie zapytań i reklamacji, marketing bezpośredni prowadzony w formie tradycyjnej (np. listownej) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – uzasadniony interes;
 • przesyłania Państwu drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, z najnowszymi informacjami o pracach i kampaniach, ofertach oraz z wiadomościami, służących promowaniu określonych postaw, zachowań oraz naszego wizerunku, a także w celu używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przeze Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego - w oparciu o wyrażoną przez Państwa dobrowolną zgodę na prowadzenie takich działań (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - zgoda;
 • w zakresie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie wizerunku – o ile co innego nie wynika wprost z formularza udzielonej zgody - przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku, rozumianego jako wygląd, głos, imię i nazwisko, pseudonim lub wypowiedzi oraz artystyczne wykonanie („Wizerunek”), w taki sposób, aby został nieodpłatnie utrwalony i zwielokrotniany w jakiejkolwiek postaci, wszelkimi technikami i metodami, w tym m.in. w formie zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas nagrania Wydarzenia, na wprowadzenie Wizerunku do pamięci komputera, lokalnych sieci komputerowych oraz na wykorzystywanie Wizerunku (także wraz z wizerunkami innych osób) przez Stowarzyszenie PKN UNICEF w celu promocji i przeprowadzenia Wydarzenia oraz działań o charakterze edukacyjnym na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w jakikolwiek sposób, formie i zakresie, w szczególności w formie drukowanej, cyfrowej, elektronicznej, Internecie, sieciach telekomunikacyjnych, poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, na dowolnych nośnikach reklamowych, w tym także w spotach i innych telewizyjnych materiałach promocyjnych Stowarzyszenia PKN UNICEF, zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów; Administrator jest uprawniony do dokonywania opracowań Wizerunku umożliwiających włączenie go do większej całości i w ten sposób może go łączyć z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi, dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego Wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video; zgoda obejmuje wykorzystanie Wizerunku dla celów marketingowych i promocyjnych; wykorzystywanie Wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach; danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych; rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu. Podstawę prawną przetwarzania Wizerunku stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - zgoda;
 • w przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) - zgoda. 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom administratora danych,
 2. współpracującym z nami podmiotom, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do przeprowadzenia Wydarzenia, prowadzenia serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi klienta, realizacji Wydarzenia (w tym dostawcom platform lub aplikacji, za pośrednictwem których Wydarzenie jest przeprowadzane), w tym prowadzącym Wydarzenie, wybranym przewoźnikom lub pośrednikom realizującym przesyłki na zlecenie Administratora, dostawcom systemu ankiet opiniujących, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym) – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 3. podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator może przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Państwa dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy I zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO). W razie braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na gruncie prawodawstwa państwa trzeciego lub braku stosowania odpowiednich zabezpieczeń prawnych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

 •  w przypadku przetwarzania w celu realizacji Wydarzenia oraz działań podjętych w związku z jego organizacją, do czasu zakończenia Wydarzenia, z zastrzeżeniem poniższych okresów;
 • w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy cywilnoprawnej, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego);
 • przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych;
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że dane uległy dezaktualizacji;
 • w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, 
 • żądania sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 • uzyskania kopii swoich danych,
 • przeniesienia danych osobowych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie usprawiedliwiony interes, w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację,
 • w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. 
  W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu „marketingowego”

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu. W celu skorzystania z powyższego prawa proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym naszej siedziby wskazanym powyżej.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych osobowych określonych w formularzu rejestracji na dane Wydarzenie jako obowiązkowe jest wymogiem umownym oraz dobrowolnym, jednakże brak ich podania uniemożliwi wzięcie udziału w Wydarzeniu. Podanie pozostałych danych osobowych, w szczególności zgody na przesyłanie drogą elektroniczną na podany adres email informacji handlowych, w tym w formie newslettera, a także używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w stosunku do podanego przez Państwa numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego, a także zgody na wykorzystywanie Wizerunku jest dobrowolne i zależne od Państwa zgody oraz nie jest niezbędne do rejestracji na Wydarzenie i wzięcia w nim udziału. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w naszych serwisach internetowych oraz w ramach świadczenia przez nas innych usług, w tym klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób/usług, zostały określone w naszej Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://unicef.pl/polityka-prywatnosci-i-klauzule-informacyjne.

Zobacz również

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

Młodzi w Europie 2024 – warsztaty UNICEF Polska i Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce

9 czerwca 2024 odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Do wyzwań reprezentantów w nowej kadencji będzie należeć podjęcie szeregu decyzji, które będą mieć realne przełożenie na życie najmłodszych obywateli Wspólnoty.

Więcej
Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Prawa dziecka to nasz priorytet – spotkanie organizacji pozarządowych

Ratyfikując Konwencję o prawach dziecka polski rząd zobowiązał się do przestrzegania zapisów tego dokumentu oraz regularnego raportowania postępów z ich realizacji. UNICEF Polska i inne organizacje pozarządowe spotkały się, aby omówić wspólne działania niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki na rzecz dzieci.

Więcej
Jak radzić sobie ze stresem

Jak radzić sobie ze stresem

Roli rodzica może towarzyszyć prawdziwy rollercoaster uczuć — od poczucia szczęścia i miłości przez zmartwienie, niepokój, a potem znowu radość. Taka zmienność nastrojów potrafi być stresująca. Poznaj proste i sprawdzone sposoby na zmniejszenie negatywnego wpływ stresu.

Więcej