Klauzula informacyjna - infolinia

13 maja 2020 roku

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

W związku z wprowadzeniem w dziale obsługi Darczyńcy Stowarzyszenia UNICEF Polska technicznych środków bezpieczeństwa oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych w systemie telefonii IP i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych prosimy, o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rolnej 175 D, 02-729 Warszawa, NIP: 527-23-76-153, REGON: 015155202. („Administrator”)

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Cel przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • ograniczenia możliwości dopuszczenia naruszenia obowiązującego prawa lub norm współżycia społecznego przez osoby dokonujące połączenia, a także przez osoby odbierające takie połączenia,
 • zabezpieczenia materiału dowodowego (w tym ustalenie sprawcy naruszenia) pozwalającego na wyjaśnienie, czy miało miejsce naruszenie, o którym mowa w pkt. a),
 • zapewnienie ochrony danych osobowych osób dokonujących połączenia, a także danych osobowych innych osób, o których mowa w czasie połączenia,
 • umożliwienia obiektywnej oceny realizacji uprawnień przysługujących osobom dokonującym połączeń,
 • w celu obsługi zgłoszenia, a następnie w celach reklamacyjnych, dowodowych oraz w celu monitorowania jakości obsługi,

Informacje o odbiorcach danych
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. odpowiednim organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. podmiotom współpracującym z Administratorem – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,

Przekazanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody, wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego mogą ją Państwo w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem,
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony, od celu w jakim dane są przetwarzane:

 1. przez okres, który jest niezbędny do ochrony naszych interesów jako administratora danych,
 2. w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw względem ich przetwarzania we wskazanym celu lub gdy ustalimy, że uległy one dezaktualizacji,
 3. w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
 2. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem,
 3. uzyskania kopii Państwa danych,
 4. przeniesienia danych osobowych,
 5. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że Administrator podczas przetwarzania Państwa danych osobowych naruszył przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@unicef.pl lub pod adresem pocztowym siedziby Administratora wskazanym powyżej.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny ale jest konieczna, w celu uzyskania połączenia telefonicznego.

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej