Klauzula informacyjna - rekrutacja

13 maja 2020 roku

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że po przesłaniu swojej aplikacji:

  • Administratorem Państwa danych osobowych będzie Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie (02-729 Warszawa), przy ulicy ul. Rolnej 175 D.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@unicef.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy UNICEF ul. Rolna 175 D; 02-729 Warszawa
  • Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanejw ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażą Państwo stosowną zgodę wtreści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniurekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeliroszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzaćPaństwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający naustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami luborganami państwowymi oraz w celu możliwości udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski iżądania.
  • Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych,przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału wrekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Państwa wizerunek) przetwarzamy na podstawiedobrowolnej zgody, którą wyrażają Państwo, wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
  • Państwa dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom danych osobowych.
  • Państwa dane nie są przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
  • Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowiskowskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Państwadane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przedroszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 3 lat liczonych od momentuzakończenia procesu rekrutacji, w której brali Państwo udział.
  • Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowaniadanych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobecprzetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziliPaństwo zgodę) do innego administratora danych. Mają Państwo prawo do cofnięciawyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność zprawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgodyprzed jej cofnięciem.
  • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowychprzez Stowarzyszenie UNICEF Polska, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organunadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  • Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danychosobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub naskrzynkę iod@unicef.pl.

Zobacz również

UNICEF Polska - 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

UNICEF i Bank Światowy: 1 na 6 dzieci żyje w skrajnym ubóstwie

Szacuje się, że 1 na 6 dzieci jeszcze przed pandemią żyło w skrajnym ubóstwie, za mniej niż 1,90 dolara dziennie.

Więcej
UNICEF Polska - Przystań w sieci

Facebook, NASK i UNICEF Polska uruchamiają „Przystań w sieci” - ogólnopolski program szkoleniowy dla nauczycieli i uczniów

Aby wziąć udział w projekcie, nauczyciele powinni zarejestrować się na platformie przystanwsieci.pl.

Więcej
UNICEF Polska - Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Mycie rąk mydłem kluczowe w walce z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi

Niestety, miliony ludzi na całym świecie nie mają dostępu do miejsc, gdzie mogą umyć ręce.

Więcej